<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> cien

EL REGISTRE CIENTIFICOTÈCNIC

FACTORS:
Canal: escrit
Tema: especialitzat
Intencionalitat: objectiva, explicar, argumentar, etc.
Grau de formalitat: alt

CARACTERÍSTIQUES:
Mots de significats molt precís i delimitat; monosèmia
Llenguatge denotatiu
Ús de tecnicismes i cultismes
Neologismes i paraules noves extretes del grec, del llatí o de l'anglès
Frases enunciatives i en passiva
Oracions enunciatives
Verbs en forma no personal: infinitiu gerundi i participi
Adverbis acabats en - ment
Llenguatges formalitzats i codis propis (símbols algebraics, químics, etc.)

CLASSES DE TEXT: revistes especialitzades, manuals, assajos, tesis doctorals, ponències, conferències, informes mèdics i científics, enciclopèdies, fulls d'instruccions d'aparells, etc.