<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> colo

EL REGISTRE COL·LOQUIAL:

FACTORS:
Canal: oral
Tema: general
Intencionalitat: subjectiva
Grau de formalitat: baix

CARACTERÍSTIQUES:
-Poc elaborat, espontani, simple
-Gran expressivitat: ús d'hipèrboles, metàfores, comparacions, onomatopeies, etc.
-Riquesa entonacional
-Mots carregats d'emotivitat i completament subjectius (llenguatge connotatiu
-Ús de frases fetes
-Ús de locucions adverbials
-Sintaxi simple; abundància de la juxtaposició
-Oracions enunciatives, exclamatives i interrogatives
-Freqüència d'oracions inacabades, anacoluts
-Ús del datiu d'interès
-Ús de tics lingüístics o mots crossa
-Ús freqüents de díctics
-Ús de barbarismes Lèxic limitat, repetitiu i poc precís
Registre vulgar: poc elaborat i apartat de la norma; absència d'eufemismes i ús freqüent de mots relacionats amb el sexe i les funcions fisiològiques

CLASSES DE TEXT: diàlegs de narracions, còmics, teatre col·loquial, revistes humorístiques i/o juvenils, converses espontànies