<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Documento sin título

EL COMPLEMENT PREDICATIU

 

El complement predicatiu es pot trobar en les estructures següents:

predicatiu

exemples

un adjectiu

Els corredors van arribar cansats a la meta.

un sintagma nominal

L'Anna l'han nomenada presidenta del club.

un sintagma preposicional

Li han fet la foto de perfil .

•  El predicatiu complementa alhora el verb i el subjecte de la frase, o bé el verb i el complement directe. Si és un adjectiu, aquest complement concorda amb el subjecte o amb el complement directe en gènere i nombre.

La Marta va arribar a casa cansada.
subjecte c. predicatiu

Els alumnes troben la lliçó difícil .
c. directe c. predicatiu

•  Els verbs predicatius com trobar-se , presentar-se , tornar-se... substitueixen el complement pel pronom hi :

En Joan s'ha tornat molt brut . ð En Joan s' hi ha tornat.

Però el complement predicatiu dels verbs fer-se , dir-se , elegir i nomenar se substitueix per en :

T'has fet mal? ð Te n' has fet?

•  Si volem emfasitzar el que expressa el predicatiu, el substituïm per en i repetim el complement, precedit de la preposició de i separat per una coma de la resta de la frase:

En Joan en va molt, de brut .

Alguns verbs que poden dur complement predicatiu són:

-tornar-se El vi s'ha tornat agre.
-quedar-se En Jaume s'ha quedat dret al passadís.
-fer-se Aquest xicot es fa gran .
-trobar-se Avui em trobo lletja .
-romandre El gos romania quiet al costat de l'amo.
-presentar-se La situació es presenta complicada.
-aparèixer La pilota va aparèixer desinflada.
-anar El mecànic sempre va brut.
-resultar Això resulta perillós.
-considerar El professor considerà el treball boníssim.
-trobar Trobo l'Anna estranya .
-elegir Han elegit la Núria delegada.
-nomenar Nomenaran l'alcalde president de l'assemblea.
-arribar Els jerseis arribaran rebregats a la botiga.