<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> compron

COMBINACIONS DE PRONOMS FEBLES

 

1. Ordre de col·locació dels pronoms febles quan es combinen entre ells:

 

reflexiu

1a pers.

2a pers.

3a pers.

adverbials

se

me, ens

te, us

CI:

li, els

CD o atribut:

el, la, els, les, ho

en, hi

 

2. En cas d'haver-los d'apostrofar, l'apòstrof va tan a la dreta com sigui possible:

Me'l compraré i me l' enduré.

3. Combinació de CD determinat + CI singular:

el + li = l'hi / li'l
la + li = la hi / li la
els + li = els hi / li'ls
les + li = les hi / li les

•  Sovint en una expressió es combina més d'un pronom. L'ordre que cal seguir en la col·locació dels pronoms febles és el següent:

reflexiu / 2a persona / 1a persona / CI / CD o atribut / a dverbials

Se'l volia endur.
reflexiu+CD determinat

Ja t'ho explicaré demà.
2a persona+CD neutre

Porta- l'hi.
CD+adverbial

•  Si cal apostrofar algun dels pronoms, l'apòstrof s'ha de posar tan a la dreta com sigui possible:

Me'l dóna / Me l' obre, Se'n riu / Se n' oblida

Els pronoms us, li, hi i ho no s'apostrofen mai.

•  Combinació de CD + CI

Quan el complement indirecte és singular:

A la major part del domini lingüístic, quan el complement indirecte singular li es combina amb el complement directe determinat el, la, els, les es transforma en hi i s'inverteix l'ordre de col·locació:

li + el = l'hi Dóna el llapis al noi . L'hi dóna.
li + la = la hi Dóna la ploma al pare . La hi dóna.
li + els = els hi Dóna els llibres a l'Anna . Els hi dóna.
les = les hi Dóna les plomes a l'Eva . Les hi dóna.

En algunes zones, especialment del País Valencià, la combinació és la següent:

li + el = li'l Dóna el llapis al noi . Li'l dóna.
li + la = li la Dóna la ploma al pare . Li la dóna.
li + els = li'ls Dóna els llibres a l'Anna . Li'ls dóna.
li + les = li les Dóna les plomes a l'Eva . Li les dóna

Quan el complement indirecte és plural la combinació es fa seguint els criteris generals:

CI + CD

Trameto l'informe als tècnics . Els el trameto.
Trameto el que vaig escriure als tècnics . Els ho trameto.
La unió d'un pronom amb funció de complement indirecte i un pronom de 1a o 2a persona forma les combinacions següents.

els + em = m'hi Em va presentar als sogres . M'hi va presentar.
li + et = t'hi Et van recomanar al president . T'hi van recomanar.
els + ens = ens hi Ens van adreçar als consellers . Ens hi van adreçar.