<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> comu

LA COMUNICACIÓ. ELEMENTS DE LA COMUNICACIÓ

La comunicació és la interacció que es produeix entre un emissor i un receptor que consisteix en el pas d'informació del primer al segon per mitjà d'in codi que es transmet a través del canal.
Els elements de la comunicació:
Emissor: envia el missatge
Receptor: destinatari del missatge
Missatge o enunciat: el que es comunica, el contigut de la informació
Canal: mitjà físic a través del qual es transmet el missatge: oral o escrit
Codi: siema de signes i regles de combinació que permet construir el missatge
Context: lloc i circumstàcies en què es realitza l'acte comunicactiu.
La informació és modificada per l'acció alternativa dels parlants mitjançant el feedback o retroalimentació, és a dir, mitjançant la resposta que dóna el receptor al misatge que ha rebut.