<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> conntext

ELS CONNECTORS TEXTUALS

Si es vol estructurar un text
Per introduir el tema:
L'objectiu principal de... / Aquest escrit/document tracta de...
Respecte a... / Pel que fa a... / Quant a... / Sobre (el tema de)...
En relació amb... / Un altre punt és... / El punt següent tracta de...
Per marcar ordre:
1r / En primer lloc... / Primer / Primerament / Per començar / D'entrada...
2n / En segon lloc... / Segon / Segonament
3r / En tercer lloc... / Tercer / Tercerament
En darrer lloc / Finalment / En últim lloc... / Per acabar
Per fer distincions:
D'una banda,... / De l'altra
Per un costat,... / Per l'altre,...
D'altra banda,... / Altrament,...
Al contrari / En canvi
Per continuar sobre un mateix punt:
A més a més / A més / Així mateix,
Després / Tot seguit / També, / Així doncs...
Per posar èmfasi en un punt:
És a dir / En altres paraules / Dit d'una altra manera...
S'ha de tenir en compte...
El més important / La idea central / Convé ressaltar
Val la pena recordar / Cal insistir en/a...
Per posar exemples:
Per exemple / Un bon exemple d'això és... / Com a exemple...
En concret / Com ara
Per resumir:
En resum / Resumint el més important...
En conjunt / Globalment...
Per acabar:
En conclusió / En definitiva / En conseqüència / Així doncs...
Per acabar / Finalment...
Si es volen estructurar idees
Per indicar causa:
perquè (+ v. indicatiu) / ja que / vist que / com que
atès que / a causa de / gràcies a / per culpa de...
Per indicar conseqüència:
en conseqüència / consegüentment / per tant / de manera que / per això
Per indicar condició:
Si / en cas de / a condició de
Per indicar finalitat:
perquè (+ v. subjuntiu) / a fi de / per tal que / amb l'objectiu de
amb la finalitat de...
Per indicar oposició (adversatives):
en canvi / al contrari / tanmateix / ara bé
No obstant això.../ Malgrat això...
Per indicar objecció (concessives):
encara que / malgrat que / tot i que / per bé que