<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> coorsub

L'ORACIÓ COMPOSTA

L´oració composta podem definir-la com la unió de dues o més oracions que formen una unitat sintàctica, semàntica i prosòdica superior a l´oració simple i inferior al discurs. A més, allò que caracteritza l´oració composta és el fet de contenir més d´un S.N i d´un S.V en funció de subjecte i predicat respectivament.

Exemple: En Joan menja i la seva germana el mira.
Tenim dos subjectes: En Joan i la seva germana.
I tenim dos verbs: menja i mira.

Reben el nom de clàusula o proposició les formes oracionals (S.N + S.V.) que s´integren en una unitat major.
Exemple: Van dur caramels però no els van repartir.
Van dur caramels (proposició 1)
però no els van repartir. (proposició2)

L´oració composta enllaça com a mínim dues oracions, que poden coordinar-se o justaposar-se (parataxi) o bé subordinar-se (hipotaxi).

Coordinar o juxtaposar dues o més oracions vol dir unir al mateix nivell sintàctic dos o més elements de la mateixa categoria funcional. Subordinar, en canvi, vol dir unir dos o més elements d´igual o diferent categoria funcional a distint nivell sintàctic i amb una relació de dependència.

(La Maria jugava) O. i (el Carles estudiava) O.
(Truca´m) O.principal (quan arribis) O. subordinada

CLASSIFICACIÓ ORACIÓ COMPOSTA:

 

COORDINADA
 • copulativa
 • disjuntiva
 • distributiva
 • adversativa
 • continuativa
 • explicativa
 • il.lativa
JUXTAPOSADA
SUBORDINADA
 • substantiva
 • adjectiva o de relatiu
 • adverbial:
 1. temporal
 2. local
 3. modal
 4. comparativa
 5. consecutiva
 6. condicional
 7. concessiva
 8. causal
 9. final