<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> dite

LA DIFERÈNCIA ENTRE TEXTOS ORALS I TEXTOS ESCRITS

Tot i que avui gairebé no existeixen situacions comunicatives exclusivament orals o escrites, fins fa no gaire encara hi havia unes comunicacions pròpies de l'oral (diàlegs cara a cara, parlaments en públic), etc.) i unes altres de diferents pròpies de l'escrit (correspondència, biografia, etc.) El desenvolupament tecnològic dels darrers anys ha equiparat els dos codis; així per exemple, el telèfon ha permès que l'oral obtingui un avantatge propi de l'escrit com és la possibilitat de comunicar-se a distància, i el correu electrònic, els fax, els telegrames han permès que l'escrit pugui també ser immediat.

Les diferències més importants entre el discurs oral i l'escrit són les següents: en l'oral, actua el llenguatge no verbal (pauses, gestos, mirades, etc.), hi ha un ús abundant de díctics, hi ha interacció entre els interlocutors i el discurs és no planificat i espontani. En l'escrit, en canvi, no hi és present el codi no verbal, cal esmenar els elements del context, el discurs és planifiocat i revisat, s'utilitzen recursos gràfics i tipogràfics (majúscules, cometes, parèntesis, subratllats, etc.), i el missatge es manté en l'espai i el temps.