<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> estand

EL REGISTRE ESTÀNDARD :

FACTORS:
Canal. Oral o escrit
Tema : general
Intencionalitat : objectiva, informativa, didàctica, ertc.
Greu de formalitat: mitjà o alt

CARACTERÍSTIQUES :
Llenguatge denotatiu
Caràcter neutre, comprensible per a la immensa majoria de parlants
Usat en els mitjans de comunicació i l'escola
S'adequa a la normativa
Ús de cultismes coneguts
Manca de col·loquialismes

CLASSES DE TEXT: escrits ( notícies, textos publicitaris, avisos, retolació, textos divulgatius, correspondència), orals (ràdio, televisió teatre, cinema,
converses comercials, avisos, etc.