<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Documento sin título

ESTRUCTURA DEL TEXT

L'estructura d'un text respon a la planificació que prèviament ha fet l'emissor en funció de la intenció i de la situació comunicativa.
El text escrit està format per unitats més petites, les oracions o frases, que s'agrupren en paràgrafs que alhora es poden agrupar en capítols.
Segons el tipus de text i el gènere, l'estructura externa d'un text varia: els poemes s'estructuren en estrofes; les novel·les, en capítols segons el desenvolupament de l'acció; les obres teatrats, en actes segons la situacuió representada i escenes, que indiquen l entrada i sortida de personatges, etc.
Hi ha textos que per la seva complexitat testan dividits en subtextos ordenats d'acord amb el criteri que exigeix la intenció comunicativa. Així, un diccionari o una enciclopèdia presenta els articles ordenats alfabèticament, encapçalats per les paraules en negreta i, de vegades acompanyats de fotografies o dibuixos que contribueixen a facilitar la comprensió del missatge amb l'ajut d'altres codis .