<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> esverb

L'ESTRUCTURA DEL VERB

Els verbs expressen accions, estats d'ànim, processos, etc.

Els verbs estan formats per lexemes o arrels i per morfemes o desinències . La forma verbal miraré , per exemple, es pot desglossar en:

mir aré

lexema o arrel morfema o desinència verbal

Lexema o arrel : ens aporta el significat lèxic de la paraula.

Morfemes o desinències : ens aporten informació sobre la conjugació, el mode, el temps i la persona verbals.

•  Els modes

- Indicatiu : l'acció o estat que expressa el verb és un fet real o expositiu d'una idea.
estudiarem, parlo, cantava, han arribat...

- Imperatiu : expressa una ordre o un consell.
mengeu, estudia, redueix...

- Condicional : expressa una condició o suposició.
treballaria, deduiria,cosiria...

- Subjuntiu : l'acció o estat que expressa el verb és un fet imaginari, no real o desitjat.
concordi, vigilessin, vinguéssiu...

•  Els temps

Els temps verbals expressen tres moments: passat (o pretèrit), present i futur.

•  Les persones

Les persones gramaticals són:

 

singular

plural

jo

nosaltres

tu

vosaltres

ell / ella

ells / elles