<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> exclasverbs

     

Indica si les oracions següents són actives impersonals o passives reflexes (explica els casos en què siguin possibles les dues interpretacions).

 • Això que ara dius, abans se m’ha dit d’una altra manera.
 • S’ha proposat aquesta solució.
 • Es prega la màxima puntualitat.
 • La meva actitud no s’ha de justificar.
 • L’edifici es conserva en bon estat.
 • Aviat es resoldran tots aquests problemes.
 • La pregunta que se’m va fer era capciosa.
 • Se’ns ha encomanat una tasca difícil.
 • Això no s’ha de fer així.
 • Aviat s’enderrocarà les cases.

Indica si les oracions següents són atributives o no (explica els casos en què siguin possibles les dues interpretacions)

 • La conferència serà a la sala d’actes
 • No us estàveu de res.
 • Aquesta criatura és batejada.
 • Demà seré amb la família
 • Estàvem estudiant.
 • L’entrevistà serà a les vuit.
 • Les portes eren obertes.
 • La maniobra era clara.
 • En aquell poblet són feliços.
 • Les finestres de les classes són obertes sovint pels alumnes.