<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> exsigsig

Escriu un sinònim i un antònim de cada mot:
augmentar
democràcia
bord
ferm
festiu
sa
ecologista
arruïnat
cloenda
dolç

Escriu un sinònim i un antònim de cada mot:
contaminador
agre
dictadura
genuí
minvar
inauguració
flaire
feiner
enriquit
malaltís

Escriu un sinònim i un antònim de cada mot.
atacar
útil
preocupat
clar
creïble
enderrocar
estrényer
empetitir
entristir
triar

Escriu un sinònim i un antònim de cada mot:
plorar
negrejar
aprimar
tranquil·litzar
acabalat
cru
bàrbar
mòdic
caduc
entremaliat

Completa la frase amb la paraula correcta:

•  Aquest matí la Junta m'ha .. (nomenar/anomenar) tresorer en funcions.

•  El dit de Colom ..(senyalar/assenyalar) el camí d'Amèrica.

•  Estem a punt de ..(llençar/llançar) un nou model de cotxe en el mercat.

•  Com que té la columna desviada, li fa mal l'..............(esquena/espatlla).

•  Aquest ..................(plànol/planell) de la vila és ple d'inexactituds.

•  Ha tingut un esguinç en un ................. (musclo/muscle/múscul) dela cama.

•  Aquest matí he .............(fer/donar) un passeig pel parc.

•  Aviat publicaran les seves obres ...............(complet/complert)

•  El .................(nombre/número) d'assistents a l'acte és baixíssim.

•  Aquestes notícies .................(aterrir/aterrar) la població.

Aquests mots són propis d'un registre estàndard. Escriu dos sinònims de cada mot; un que sigui propi d'un registtre col·loquial i un altre que sigui propi d'un registre culte: content, morir, robar mandra, pensar enfadar-se, menjar, mentida, boig, parlar.

Escriu tres antònims dels següents mots; un que pertanyi a un registre col·loquial, un altre que pertanyi al registre estàndard i un tercer que pertanyi a un registre culte: content, morir, mandra, mentida, parlar.

Escriu una frase amb cada mot de les següents parelles on es vegi ben clarament la diferència significat:

Fons/fondo
Mida/mesura
Cristall/vidre
Medecina/medicina
El canal/la canal
El vall/la vall
Medi/mitjà
Gens/res
Sota/baix
Mèdic/metge

Indica quina relació entre significants i significats hi ha entre cada una de les següents parelles de mots.
afició/afecció:
rosset/russet:
ttraïdor/fidel:
idioma/llengua:
beure/veure:
sou (subst.)/sou (verb):
vol (subst.)/vol (verb):
vent/garbí:
segui (seure)/segui (segar):
alienació/alineació:

Els següents mots del castellà equivalen, pel seu significat, a dos mots del català. Escriu-los i escriu també una frase amb cada un on es vegi, ben clara, la diferència de significat entre ells.
llegar, músculo, venda, delfín, cercar, berbena, aterrar, bolsa, acostarse, bando.

Indica el significat de les següents frases fetes:

  1. Aplanar les costures.
  2. Perdre el senderi.
  3. Ara hi corro.
  4. No saber (algú) de què se les heu.
  5. Pintar la cigonya.
  6. Anar lluny d'osques.
  7. No haver vist el món sinó per un forat.
  8. Voler fer entrar el clau per la cabota.
  9. No tenir de què fer estelles.
  10. Perdre els bous i les esquelles.

Escriu un sinònim que sigui un mot més genuí:
Acabar, animar, aconseguir, avorrit, comportar-se, despentinat, folgat, multitud, mirada, preocupar-se.

Escriu dues frases amb cada parella de mots en què es vegi clarament la diferència de significat:
Greixar/engreixar, calaix/caixó, donar suport/recolzar, múscul/muscle, assortiment/assortit, delfí/dofí, revetlla/berbena, mida/mesura, dejuni/dejú, pastís/pastel.

Indica el significat de les següents frases fetes:

•  Donar un jaco (a algú).

•  Matar el vedell gras.

•  Puja aquí dalt i balla.

•  Comptar les bigues.

•  Fer beure a galet.

•  Ficar-se en bucs.

•  No allargar-se-les gaire.

•  Posar l'arada davant els bous.

•  Fer divendres.

•  Anar a tota brida.

 

Escriu un sinònim que sigui un mot més genuí:
Adequat, aposta, alinear, bastard, contagios, encongir, infeliç, obsessionar, ressec, valor

Escriu dues frases amb cada parella de mots en què es vegi clarament la diferència de signficat:
Nomenar/anomenar, senyalar/assenyalar, guaitar/aguaitar, llistar/allistar, baixar/abaixar, jeure/ajeure, dreçar/endreçar, arreplegar/replegar, provar/emprovar-se, rossegar/arrossegar

 

Indica el significat de les següents frases fetes:

•  Fer l'ull viu.

•  Ser una llengua d'escurçó.

•  Contar quelcom fil per randa.

•  Tenir les orelles a cal ferrer.

•  Clavar-ne una al mall i una altra a l'enclusa.

•  Ésser (algú) una ànima de càntir.

•  Calçar pocs punts.

•  Voler agafar la lluna amb les dents.

•  Ballar els goigs de Sant Prim.

•  Saltar la llebre.

Escriu un sinònim que sigui un mot més genuí:
Acostumar-se, artesà, brillar, desconcertar, desagraït, espavilar-se, invertir, ofegar-se, saciar, xerrar

Escriu una frase amb la forma del gerundi dels següents verbs habilitada amb a substantiu:
Entrar, contribuir, vessar, batre, voltant, comprovar, caure, rompre, dependre, considerar

Indica el significat de les següents frases fetes:

•  Perdre el senderi.

•  Fer orelles de marxant.

•  Tenir el cap a tres quarts de quinze.

•  Ésser del que no hi ha.

•  No és aquesta la mare dels ous.

•  Ofegar-se en un vas d'aigua.

•  Tenir un perdigó a l'ala.

•  Picar en ferro fred.

•  Anar-se'n a can Pistraus.

•  Ser l'ase dels cops.

Escriu un sinònim que sigui un mot més genuí:
Cabdill, desfogar, pesat, trastos, xocar, xusma, tartamudejar, suavitzar, veterinari, manta.

Escriu un sinònim de cada mot:

encongir, flotar, invertir, llinatge, mirada, multitud, ociós, ofegar-se, perseguir, precipici.

Escriu un derivat de cada mot de la categoria gramatical indicada entre parèntesi:
dormir (verb), til·la (substantiu), trencar (substantiu), senyor (adjectiu), os (adjectiu), fondre (adjectiu), fervor (verb), curt (verb), grinyolar (substantiu), cèlebre (adjectiu).

Escriu un antònim de cada mot:
abolir, abundància, amonestació, cordial, censura, afable, empeltar, blasmar, induir, indulgent

Escriu un sinònim i un antònim de cada mot o locució: púrria, puixant, forçut, bregar, fil per randa.

Escriu una frase amb cada mot en què es vegi clarament la diferència de significat:
Nombre/número
Tràfic/trafec
Ona/onda
Capsa/caixa
Adreça/direcció
Destí/destinació
Assequible/accessible
Real/reial
Perjudicis/prejudicis
Xarxa/ret

Escriu un antònim de cada mot que no tingui el mateix lexema:
Lleure
Despoblat
Blasmar
Boig
Subaltern
Reviscolar
Refús
Elegant
Repel·lir
Frívol

Escriu un sinònim de cada mot: trastorn, sortir, treure, saltar, sec, reunir, rendir, olor, palès, triomfar.

Escriu un antònim de cada mot: matusser, ridícul, pallús, negligent, destituir, desdir, puixança, exigu, apaivagar, primmirat.

Escriu un sinònim que sigui un mot més genuí: Vestuari, utensili, tromba, trastos, solter, reunir, profunditat, politja, mirada, flotar.

Escriu un sinònim i un antònim de cada mot o locució: blasmar, escadusser, experimentat, d'antuvi, orgull.

•  Indica quina relació entre significat i significant hi ha en cada parella de mots:
faig (verb)/faig (nom):
sec/humit:
lliura (verb)/lliure (adj):
xop/moll:
delicte/assassinat
triar/trair
oculista/oftalmòleg
vellesa/bellesa
valent (adj)/valent (verb)
te (pronom)/te (substantiu):

Escriu un sinònim de cada mot: incívica, irresponsable, passejar, convivència, agressiva, plaent, vianant, tolerar, empènyer, adaptació.

Indica la relació entre significant i significat que hi ha en cada cas: compadir/compartir, sol (adj.)/sol (subst.), cent/sent, sou (verb)/sou (subst.), endur/emportar, valent/covard, alienació/alineació, tomba (verb)/tomba (subst.), beure/veure, automòbil/vehicle.

Escriu un sinònim i un antònim de cada mot: humilitat, inútil, interrupció, inconscient, enviar .

Escriu un sinònim i un antònim de cada mot: benefici, oportú, lliurar, protegir, ferm

Escriu un sinònim i un antònim de cada mot: predomini, memorable, intervenir, mestís, abolir.

Escriu dos sinònims de cada mot, un que pertanyi al registre culte i l'altre al col·loquial: pobre, covard, mirar, por, valor.

Escriu un derivat regressiu i un derivat progressiu de cada mot: estripar, enyorar, parlar, retirar, tombar.

Escriu una frase amb cada mot en què es vegi clarament la diferència de significat

•  tràfec/tràfic

•  destinació/destí

•  onda/ona

•  xarxa/ret

•  nombre/número

Escriu un antònim de cada mot: prestar, promulgar, pudor (fem.),

Escriu l'antònim de cada mot format a partir d'un prefix): sort, simètric, lògic,

Explica el significat dels següents mots i frases fetes: enravenat, ampul·lós, fer escarafalls, occir, esquerdar.

Indica quina relació entre significant i significat manté cada parella de mots: prejudicis/perjudicis, rentaplats/aparell, valent (adjectiu)/valent (verb), bellesa/vellesa, apreciar/detestar, vol (substantiu)/vol (verb), sou (verb)/sou (substantiu), compadir/compartir, cent/sent, sol (adjectiu)/sol (substantiu).

Explica la diferència de significat entre els mots de cada parella: termini/terme, calaix/caixó, mitja/mitjana, peregrí/pelegrí, doblar/doblegar.

Escriu una frase amb cada mot de la parella o trio en què es vegi ben clar el seu significat: seure/assentar, esquadra/escaire, registrar/escorcollar, part/comunicat, pla/plànol/planell.