<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> genbio

ELS GÈNERES BIOGRÀFICS

LA HISTÒRIA

S'inclouen dins d'aquest gènere els escrits que narren esdeveniments reals en general (relatius a una nació o comunitat específica) o bé aquells relats centrats en la vida d'un personatge. Es classifiquen en tres grups.

•  Crònica : narració que explica i comenta fets històrics.

•  Biografia : relat de la vida d'un personatge. Quan està escrit en primera persona s'anomena autobiografia o memòries.

•  Relat de viatges : el protagonista presenta dades històriques i geogràfiques mitjançant la narració de les peripècies d'un viatge.