<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> instructi

EL TEXT INSTRUCTIU

 

Finalitat del text instructiu

El text instructiu té com a finalitat donar instruccions, aconsellar, recomanar o obligar.

Classes de textos instructius

Aquests textos poden ser molt diversos; són textos instructius des de les receptes de cuina fins a les lleis o les normes, des de les instruccions per al maneig d'un aparell o per a omplir un formulari fins a tota classe de consells o recomanacions: sobre com aprovar la selectivitat, com tenir cura de les flors, com mantenir-se en forma, etc.

Estructura dels textos instructius

A causa de la seva diversitat, l'estructura dels textos instructius és molt variada. Com que informen dels passos que s'han de fer per a obtenir un determinat resultat, aquests textos han de ser clars i precisos. En determinats textos, l'ordre en què apareixen les frases o els paràgrafs pot ser fonamental, com per exemple en les instruccions de muntatge d'una taula o en una recepta de cuina. En d'altres casos, en canvi, l'ordre no és important, com per exemple en els consells per a ser un bon estudiant.

Recursos dels textos instructius

El text instructiu utilitza habitualment en verbs en mode imperatiu i perífrasis d'obligació. Per a suavitzar les instruccions, és a dir, per a suggerir més que no pas ordenar, es recorre al futur i al condicional. Per tal de fer la instrucció més objectiva, es recorre al pronom impersonal es ; en canvi, per fer més subjectiu el missatge, es recorre a la primera o la segona persona. Els gràfics i les il·lustracions són recursos presents en aquest tipus de text. El lèxic ha de ser concís (paràgrafs breus, esquemàtics) i precís (sense sinònims ni ambigüitats).