<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> liter

EL REGISTRE LITERARI:

FACTORS:
Canal: escrit
Tema: general
Intencionalitat: subjectiva, estètica, retòrica, emotiva
Grau de formalitat: alt

CARACTERÍSTIQUES:
Expressivitat, artificiositat
Funció poètica del llenguatge
Llenguatge connotatiu
Ús de cultismes, arcaismes i dialectalismes
Llenguatge simbòlic; possibilitat de diverses interpretacions
Ús de la sinonímia, polisèmia, antonímia, paronímia i la metàfora
Figures retòriques
Pot reelaborar o reproduir altres registres
Sintaxi complexa

CLASSES DE TEXT: contes, poemes, novel·les, comèdies, drames, tragèdies, monòlegs, guions cinematogràfics, assaig, etc.