<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Documento sin título

TIPUS D'ORACIÓ SEGONS LA MODALITAT

Les modalitats de l'oració depenen de l'actitud que manté l'emissor i de la intenció. L'oració pot ser:

Enunciativa: Formula una declaració. Pot ser afirmativa:
El periodista ha entrevistat el president.
o negativa:
El periodista no ha entrevistat el president.
Els mots ningú, res, cap, gens, enlloc i mai , poden tenir sentit negatiu o sentit positiu, segons el context.
Sentit negatiu
Quan tenen sentit negatiu i van davant del verb és recomanable de reforçar-los amb la partícula no .
Ningú no vindrà.
Gens, no en volia.
Enlloc no es diu, això.
Mai no ho he dit.
Sentit positiu
Aquests mateixos mots tenen un sentit positiu en oracions hipotètiques o interrogatives.
Que tens gens de gana? (= tens gana? )
Si mai m'ho dius... (= si alguna vegada m'ho dius ...)
Que hi ha ningú? (= hi ha algú? )
Que en vols gens? (= una mica )

Interrogativa: Expressa una pregunta, una demanda.
On és el lavabo?
Pot ser directa, sense verb introductori i amb la presència del signes d'interrogació:
On vas?
o indirecta, amb verb introductori i sense signes d'interrogació:
No sé on vas.
També pot ser general, si es pregunta pel contingut de tota l'oració:
Vindreu a la festa?
o parcial, si només es pregunta per una part del contingut de l'oració:
A quina hora vindreu?

Exclamativa: Expressa sorpresa, alegria, tristesa...
Quina llàstima!

Imperativa: Formula una ordre, un consell...
Vine de seguida.
Vota'ns!
En les oracions negatives s'utilitza el present de subjuntiu:
No vinguis!