<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> nordoc

TRETS DEL CATALÀ NORD-OCCIDENTAL

-es diferencia a i e i o i u àtones
-tancament de la e en i per influència de la consonant palatal : ginoll, siroll
-
articulació de la e àtona inicial travada com a a : antendre, ancendre
-diftongació de la o- àtona inicial: auliva ( oliva ), aufegar ( ofegar )
-es mantenen els articles lo i los : lo pare, lo Joan
-desinència -o en la primera persona del singular del present d'indicatiu: jo canto
-les terminacions del subjuntiu es fan majoritàriament en -e: cante
-ús del sufix -eiar : barreiar ( barrejar ), me'n vai a festeiar ( me'n vaig a festejar )
-conversió de - ig en -i : roi ( roig ), pui ( puig )
-palatalització de la consonant fricatriva g a principi de mot i darrere de consonant: txut plantxar
-palatalitzacio de g a principi de mot: dgent
-lèxic propi: selló (càntir), sargantalla (sargantana), bajoca (mongeta ), despús-demà (demà passat), mançana (poma), panís (blat de moro), padrí -ina (avi-àvia), etc.

ampliació