<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> ortog

01 L'alfabet

02 Les vocals

03 Les consonants

04 Les síl·labes

05 La separació de síl.labes

06 La vocal neutra

07 La o àtona

08 L'accentuació gràfica

09 Els accents diacrítics

10 La dièresi

11 L'apòstrof i la contracció

12 Les fricatives alveolars

13 Les oclusives

14 La b i la v

15 La m i la n

16 La h

17 La ela geminada

18 La r i la rr

19 La g i la j

20 tx i ig

21 ix i x

22 Sons en contacte