<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> predict

EL TEXT PREDICTIU

  Concepte i finalitat del text predictiu

El text predictiu no està ben definit com a tal i, potser per això, gaudeix de poca atenció per part dels estudiosos. Té com a objectiu informar sobre estats i fets futurs. Té poca entitat, doncs, com a text diferenciat: les prediccions poden ser descripcions d'estats futurs (per exemple, el temps meteorològic de l'endemà), narracions de fets que es creu que poden succeir (les profecies), explicacions sobre el futur (per exemple, el guariment de determinades malalties gràcies als avenços en la investigació genètica) o bé argumentacions relacionades amb el futur (els programes electorals, per exemple). Ara bé, sigui quin sigui el propòsit comunicatiu últim dels textos predictius, tots compartiran la incertesa que suposa el fet d'informar de coses encara no ocorregudes, temudes o desitjades.

Classes de textos predictius

Els textos predictius més habituals són els butlletins meteorològics que informen de la previsió del temps que farà, els pressupostos, part dels programes electorals, i altres textos encara de menys credibilitat com les profecies, els horòscops, els comentaris de les cartes astrals, el tarot, etc.

Estructura dels textos predictius

A causa de la seva varietat els textos predictius no solen presentar una estructura fixa. Normalment se segueix, però, un ordre cronològic en la predicció dels fets.

Recursos dels textos predictius

El recurs més evident de tots els textos predictius serà la utilització de temps verbals en futur . A més, caldrà tenir en compte els recursos propis de les narracions, descripcions, argumentacions i exposicions en cas que el text predictiu tingui alguna des les finalitats dels textos esmentats.