<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> propjuxt

PROPOSICIONS JUXTAPOSADES

Les proposicions unides per signes de puntuació que presenten una relació semàntica i prosòdica i són sintàcticament independents s´anomenen oracions juxtaposades.

La juxtaposició es caracteritza, per tant, pel fet de prescindir de nexes relacionants (o conjuncions) i enllaçar dues o més oracions mitjançant signes de puntuació: coma, punt i coma, dos punts...

Per altra banda, malgrat la manca de conjuncions d´enllaç, les proposicions juxtaposades poden presentar diversos sentits i afectar tant les oracions coordinades com les subordinades; per exemple:

Avui pujarem als cavallets; demà a la sínia (...i...) COPULATIVA
Vam menjar calamars, eren boníssims (...els quals...) SUBORDINADA DE RELATIU