<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> rossello

TRETS DEL ROSSELLONÈS

-vocalisme tònic de cinc fonemes: vi, bé, va, cor, curt.
-supressió de la vocal neutra en la terminació -ia (com en el balear): prudenci, gabi ( gàbia ), famili, esbergini ( albergínia )
-inexistència de mots esdruíxols: musica, botanica, parabola
-tancament de o tònica en u : canç ú ( cançó ), miny u na ( minyona )
-caiguda de la -d a genre, tenre, venre, divendres...
-desinència -i en la 1a persona del present d'indicatiu: cant i
-construcció d'oracions negatives amb pas sense l'adverbi no : ho sap pas ( no ho sap pas )
-ús de l'auxiliar ser/ ésser per a alguns verbs intransitius:
-s'és tallat un dit ( s'ha tallat un dit )
-som vingut ---- ( he vingut )
-gal·licismes lèxics i sintàctics: roba (vestit ), muleta ( truita ), presque ( quasi ), d'abord ( en primer lloc )
-lèxic propi: trefugir ( neguitejar ), oliu ( olivera ), pallago ( noi ), ca ( gos ), estela ( estrella )...

ampliació