<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> substan

EL SUBSTATIU: CLASSES DE SUBSTANTIU

CLASSIFICACIÓ DEL SUBSTANTIU

Segons la seva extensió , el nom substantiu es pot classificar en:

 • Comú: fa referència a éssers animats o inanimats, o conceptes en general ( home, lleó, tomaca, pedra, valor, grandesa ...)
 • Propi: nom amb el que se destaca la individualitat d'un ésser ( Joan, Maria, Ebre, Benidorm, l'Índia...)

Segons el significat por ser:

 • Concret: s'aplica a elements materials ( taula, aigua, gos...)
 • Abstracte: anomena un concepte, qualitat, o estat que només existeix al pensament ( amor, idea...)
 • Col·lectiu: designa un conjunt d'individus (e xèrcit, alumnat ...)
 • Comptable: admet els determinants numerals cardinals ( cadira, llapis ...)
 • Incomptable: no admet els cardinals (diners, sucre...)

Segons la seva formació pot ser:

 • Simple: format per un sol mot: mar , coca .
 • Compost: caçamosques , para-xocs .

Segons el seu origen :

 • Primitiu: no format a partir d'altre mot: cor .
 • Derivat: té el seu origen en un mot primitiu.
  • Patronímics : derivats del nom del pare: Peris , de Pere.
  • Gentilicis : del lloc de procedència com anglès , valencià .
  • Augmentatius : mitjançant sufixos: animalot , casota , manassa .
  • Diminutius : mitjançant sufixes disminueixen el significat: gosset .
  • Despectius : amb un sufix expressen menyspreu: gentussa .

  MORFOLOGIA DEL SUBSTANTIU: EL GÈNERE

 •   Formació del femení en els substantius
 •  

   

  exemples

  observacions

  Masculí + -a

  nét - néta, forner - fornera

  canvis ortogràfics:

  ros - ro ss a, nou - no v a,

  nul - nu l·l a.. .

  Masculí -e / -o / -u àtones

  Femení -a

  mestre - mestra, monjo - monja, europeu - europea

   

  Masculí + -na / -ina /

  -essa = femení

  rei - reina, Àngel - Angelina, metge - metgessa

  canvis ortogràfics:

  veí - veïna

  Masculí -or / -òleg

  Femení -riu / -òloga

  actor - actriu,

  filòleg - filòloga

   

  arrel diferent

  home - dona, cavall - euga

   

  Distinció de gènere afegint mascle o femella al nom

  rossinyol mascle, rossinyol femella

   

  Femení + -ot = masculí

  bruixa - bruixot

   

   

  El substantiu és un mot variable (en gènere i nombre) que designa persones, animals, coses i idees (concretes o abstractes).

  El gènere és totalment arbitrari quan el substantiu designa coses o idees abstractes. Quan designa persones o animals que tenen tots dos gèneres, el femení es forma de diverses maneres:

  •  Generalment, afegint una -a al masculí:

   

  substantius

  nen - nen a

  noi - noi a

  gat - gat a

   

  •  Els substantius que no són aguts i que acaben amb -e , -o , -u canvien aquesta vocal per -a :

  substantius

  alumne - alumn a

  vidu - vídu a

  Andreu - Andre a

    •  Afegint al masculí d'alguns substantius les terminacions -na , -ina , -essa :

  cosí - cosi na
  gall - galli na
  abat - abad essa

  •  Alguns substantius tenen unes terminacions pròpies per al femení. Certs masculins acabats amb -or fan el femení en -riu i els acabats amb -òleg fan el femení en - òloga :

  emperad or - emperad riu
  soci òleg - soci òloga

  •  Hi ha substantius que tenen arrels diferents per al masculí i per al femení:

  amo / mestressa
  marit / muller
  ase / somera
  gall dindi / polla díndia
  marrà / ovella

  •  Hi ha substantius invariables; és a dir, que tenen la mateixa forma per al masculí i per al femení. Són els acabats amb -aire, -cida, -ista :

  el / la cantaire
  el / la homicida
  el / la trompetista

  Hi ha substantius d'una sola terminació que provenen, moltes vegades, d'adjectius:

  persa, jove, salvatge, àrab, màrtir...

 •   Hi ha noms d'animals que són invariables. Si volem distingir el sexe de l'animal, cal afegir-hi els mots mascle o femella :
  la cadernera mascle / la cadernera femella
  •  Hi ha alguns substantius masculins que es formen a partir del femení:
  merla / merlot
 • ALTRES ASPECTES

  1. Fem atenció als canvis ortogràfics que pot produir la formació del femení afegint una -a al masculí:

  gos - go ss a enemic - enemi g a
  Marcel - Marce l·l a llop - llo b a
  serf - ser v a nebot - nebo d a

  2. Cal tenir en compte que el gènere d'alguns substantius catalans no coincideix amb el d'altres llengües romàniques.

  Són masculins:

  els afores, un escafandre, el marge
  un anell, els espinacs, un orde religiós
  un avantatge, un estratagema, el pebre
  el compte, el front, el pendent
  el corrent, un full (de paper), el senyal
  el costum, un interviu, els tèrmits
  el deute, el llegum, un titella
  el dubte, el lleixiu, un bacteri

    Són femenins:

  una amargor, una anàlisi, la nespra
  la claror, una àgape, les postres
  una esplendor, una àncora, la síncope
  una olor, la marató, la síndrome
  la remor, una aroma, la sida
  la resplendor, la cercavila, la vodka
  la suor, la dent, una allau  

  3. Hi ha alguns mots que admeten tant el masculí com el femení, com ara:

  el mar / la mar
  un art / una art
  el vessant / la vessant

  4. Hi ha substantius que tenen significats diferents segons el gènere:

  el canal (via d'aigua) la canal (conducte, canonada)
  un editorial (article) una editorial (empresa)
  el fi (objectiu, finalitat) la fi (acabament)
  el llum (aparell) la llum (claror, corrent elèctric)
  un ordre (contrari de desordre) una ordre (manament)
  el planeta (astre) la planeta (destí)
  el son (dormida) la son (ganes de dormir)
  el terra (sòl, paviment) la Terra
  el clau (de clavar) la clau (d'obrir portes)
  el còlera (epidèmia) la còlera (ràbia)
  el pols (batec) la pols (partícules)
  el pudor (modèstia) la pudor (mala olor)
  el vall (excavació) la vall (entre dues muntanyes)

  MORFOLOGIA DEL SUBSTANTIU: EL NOMBRE

  1. En general, el plural es forma afegint una -s al singular:

  llibre llibre s
  actriu actriu s

  2. Si el mot acaba amb -a àtona, el plural es fa amb la forma -es . Això fa que hi hagi alguns canvis ortogràfics:

  càrre ga carre gues
  plat ja plat ges
  pla ça pla c es
  ai gua ai gües

  3. La majoria dels noms acabats amb vocal tònica afegeixen -ns :

  mà ma ns
  camió camio ns
  pi pi ns

  4. Els masculins acabats amb -s , , -x , -ix i -tx fan el plural amb -os :

  ver s ver sos
  comer ç comer ços
  eix e ixos
  despa tx despa txos

  5. Les paraules acabades amb -sc , -st , -xt i -ig poden fer el plural amb -s o amb -os :

  di sc di scs o di scos
  gu st gu sts o gu stos
  te xt te xts o te xtos
  des ig des igs o desi tjos

  6. Dupliquen la -s una sèrie de mots acabats amb:

  -as -es -is -os -us

  caba ss os ace ss os ani ss os arro ss os arcabu ss os
  capata ss os exce ss os passadi ss os co ss os barnu ss os
  compa ss os intere ss os tapi ss os mo ss os bu ss os
  doma ss os progre ss os verni ss os terro ss os embu ss os
  embara ss os aiguave ss os canyi ss os ó ss os pallu ss os
  matala ss os succe ss os calabo ss os tramu ss os
  na ss os retroce ss os esbo ss os
  pa ss os repa ss os traspa ss os

  Però no la dupliquen casos com:

  a s os permi s os do s os abu s os
  gimna s os page s os paï s os nu s os

  Mots invariables (amb la mateixa forma per al singular i per al plural):

  Tots els mots no aguts que acaben amb -s :
  llapis, cactus, alferes, bíceps

  Els femenins aguts que acaben amb -s :

  ics, urbs

  Els noms dels dies de la setmana:

  dilluns, dimarts, dimecres

  Alguns altres:

  temps, bis, fons, plus, pus

  Hi ha uns quants mots acabats amb - x o - ç que només afegeixen una -s per formar el plural:

  apèndixs hèlixs tòraxs
  falçs índexs vèrtexs

  Certs mots no tenen forma per al singular:

  les acaballes les bermudes les pessigolles
  els afores els calçotets les postres
  les alicates les noces les setrilleres
  les beceroles els pantis els sostenidors

  ESTRUCTURA DEL SINTAGMA NOMINAL

  El nom és el nucli del SN i pot anar acompanyat d'altres elements: els determinants ( el, la, aquest, el meu, la meva, un, una ...), que el determinen, i el omplement del nom, que en precisa el significat.

  El complement del nom pot estar format per:

   

  complement del nom

  exemples

  un o més adjectius

  un vestit nou

  una preposició + SN

  una pel·lícula de por

  una combinació de les dues anteriors

  una dona jove i bonica de debò

  una oració de relatiu

  l'home que viu al pis de dalt

   

  El complement del nom es pot substituir amb el pronom en .

  Se sap el secret d'aquest programa Þ Se' n sap el secret