<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> toplit

TEMES I TÒPICS LITERARIS

Els tòpics o llocs comuns heretats de la tradició són el conjunt de motius temàtics que els poetes cultes (i, en alguns casos, els anònims autors populars) utilitzen per situar la seva obra en una tradició literària. Els tòpics més presents són:

•  Beatus ille : Tema de la poesia del Renaixement, provinent del model llatí d'Horaci. És la valoració de la natura, en un ambient bucòlic i pastoril, elevada a símbol de vida senzilla, natural i perfecta.
•  Carpe diem : Tema de la literatura clàssica, reprès pels poetes del Renaixement, que, després d'algunes reflexions sobre la fugacitat de la vida, insten l'home a viure-la amb intensitat i plaer.
•  Locus amoenus : En la poesia del Renaixement, el tractament estilitzat de la natura, com a lloc amè, decorat ideal d'origen clàssic,
poblat per nimfes i pastors, que, sovint, contrasta amb l'agitat esperit del poeta.
•  Ubi sunt : “On són? Què se n'ha fet?” És el lament de les coses del passat perdudes amb el pas del temps. Està vinculat amb el tema de l'amor.
•  Fugit irreparabile tempus : “El temps passa massa de pressa”. Es refereix, també, al pas inexorable del temps amb el regust amarg dels records.
•  Puer senilis : “El jove és savi com un ancià i l'ancià té un esperit jove”. Es refereix a un estat d'esperit de la joventut o de la vellesa.

Altres temes tractats per la poesia culta, des d'un vessant intimista o transcendent són els següents:
•  El paisatge : La seva contemplació el relaciona amb estats d'ànim i, sovint, amb la pàtria o l'amor. De vegades, es presenta amb una visió costumista.
•  La pàtria : Vinculat a diversos símbols i també al paisatge, l'amor, la vida, la llengua, els signes culturals. De vegades, sota una visió realista, crítica o combativa.
•  La vida : inclou motius com la vida quotidiana, el pas del temps, la vellesa i la saviesa, l'oblit del passat o la bellesa.
•  La mort : Reflexió espiritual-metafísica, l'espai (el més enllà) i el temps (eternitat) de la mort, unida a la tradició religiosa o cultural (Déu, ànima, infern, cel).
•  L'amor : Expressa els sentiments associats (odi, afecte, fidelitat...) i els estats del fet amorós (passió, amor ideal, enamorament...)

La poesia popular desenvolupa uns temes poètics classificables en els grups següents:
•  Religiós: Les nadales i els goigs presenten la fe de manera popular, amb senzillesa espiritual i amb esperança de l'ajut diví.
•  Satíric: Les cançons i les corrandes mostren la vida quotidiana i les relacions socials tractades de manera alegre i desenfadada.
•  Polític: Amb el romanç, es tracta el tema de la pàtria, a través de mites, llegendes, herois, etc, i una visió del poder (polític, religiós).
•  Amorós: L'amor és tractat popularment en tots tipus de composicions: amants, desamors, desenganys, malmaridades, etc.
•  Infantil: Aprenentatge lingüístic i cultural perquè l'infant entri a formar part de la comunitat: cançonetes, embarbussaments, jocs amb melodies.
•  Treball: el tema de la terra i tot allò que s'hi relaciona: els cicles estacionals, les feines del camp o artesanals, les festes, etc.