<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Documento sin título

Construccions incorrectes amb *lo

Cal evitar, tant en els registres formals com en els informals, l'ús de l'article lo en construccions de caràcter neutre :

* Lo que dius no és cert.
* Que et digui lo espantat que estava.

En català, el sentit abstracte o generalitzador s'expressa amb l'article masculí el , els demostratius això i allò , o amb construccions com la cosa, el fet, la part, la qüestió, etc.

Vegem alguns exemples:

Construccions incorrectes

* lo bo
* lo cert és que...
* lo dels preus...
* lo important és que...
* lo meu / lo seu...
* lo millor que pots fer...
* lo qual
* lo que dius...
lo vertader i lo fals

Construccions correctes

allò que és bo / la cosa bona / la bona / el bo
la cosa certa és... / la veritat és...
això / allò dels preus... / la qüestió dels preus...
l'important és... / allò que és important és...
les meves coses / les seves coses...
el millor que... / la cosa millor que...
la qual cosa / cosa que
el que dius... / això que dius...
la veritat i la falsedat

En canvi, les construccions de caràcter intensificador es fan amb partícules com tan, tant, com, que, si, etc.:

Construccions incorrectes

* lo beneit que era
* lo contenta que està
* lo difícil que resulta
* lo més aviat possible

Construccions correctes

com era de beneit / que beneit que era
si n'està, de contenta / com està de contenta
com resulta de difícil / que difícil que resulta
com més prest millor / tan aviat com puguis / al més prest que puguis
Quan es tracta de modismes, s'ha de cercar l'equivalent més genuí:

Construccions incorrectes

* a lo millor
* de lo contrari
* en lo referent a
* en lo successiu
* és lo de menos
* lo més mínim
* per lo general
* per lo menos
* per lo tant
* per lo vist
* tot lo més / a lo més

Construccions correctes

potser / per ventura / tal vegada
contràriament / altrament
respecte a / pel que fa a / quant a
d'ara endavant / a partir d'ara
això rai
gens ni mica / ni poc ni gaire
en general / generalment
almenys / pel cap baix / si més no
per tant
segons sembla
com a molt / a tot estirar / pel cap alt