<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Documento sin título

LA PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA

El procés d'estandarització

Es tracta de la creació, fixació i consolidació d'un registre estàndard en una llengua determinada. Els requisits necessaris en són els següents: 1): la selecció d'una varietat geogràfica existent, 2): la normativització de la varietat seleccionada, 3): l'adequació de la varietat a tots els usos i àmbits, i 4): l' acceptació per part de la massa parlant