<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Documento sin título

LES PROPOSICIONS SUBORDINADES ADJECTIVES

Les oracions subordinades adjectives-també anomenades relatives- funcionen dins l´oració principal com a complement d´un nom, que anomenem antecedent:

El noi (antecedent) que estudia força (O. sub. adjectiva) viu als afores de la ciutat.

L´oració subordina da adjectiva pot ser substituïda per un adjectiu (estudiós) en funció de complement del nom: el noi estudiós

ADJECTIVES ESPECIFICATIVES I EXPLICATIVES:

Les oracions adjectives poden ser de dos tipus: especificatives i explicatives:

  • Especificatives: restringeixen o limiten l´extensió significativa de l´antecedent. Ex: Els ocells que volaven molt alt van desaparèixer ràpidament. Aquí ens referim només als ocells que volaven molt alt , és a dir, que no ens referim a tots els ocells, sinó solament a uns ocells determinats-els que volaven molt alt.
  • Explicatives: Amplien o afegeixen una qualitat no essencial a l´antecedent; van sempre entre pauses (comes). Ex: Els ocells, que volaven molt alt, van desaparèixer ràpidament. Aquí ens referim a tots els ocells .

FORMES I FUNCIONS:

FORMES FUNCIONS EXEMPLES
que

art. + qual

Subjecte, C.Directe, C.C.Temps Aquell metge que ha operat el meu pare...

Dóna´m el diari que llegeixes.

Això succeí l´any que ens vam disfressar.

a/ per a + qui

a/ per a + art. + qual

C.Indirecte El noi a qui tu creus culpable...

El finalista, al qual han donat el premi...

pre. + què (coses)

prep. + qui (persones)

prep. + art. + qual

C. Preposicional La cada de què vam parlar no la compraré.

L´actriu de qui et parlava és germana d´en Jordi.

La masovera a la qual et refereixes viu a Olot.

(prep. + ) on

prep. + què

prep. + art. + qual

C.C.Lloc La cambra on havíem passat tantes tardes...

La cambra en què dormíem...

Les plataformes damunt de les quals havíem...

prep. + què

prep. + qui

prep. + art. + qual

Altres complements circumstancials La clau amb què has tancat l´armari...

La situació contra la qua l lluitem...

antecedent + (prep.) art. + N. + "de + art. + qual " C. del Nom Ha vingut el rellotger, la casa del qual és molt antiga.

REMARQUES:

a) El relatiu àton QUE és la forma més usada. No va precedida de preposició i pot tenir com a antecedents persones i coses.

Els grups el que, la que, els que, les que són incorrectes quan equivalen a "art. + qual " o a què, qui :

Correcta:

El bolígraf amb el qual (o amb què) escric...

Incorrecta:

El bolígra amb el que escric...

En canvi, els grups esmentats són correctes quan equivalen respectivament a aquell que, aquella que, aquells que, aquelles que, allò que .

Escolta el que (allò que) et diu la monitora.

b) Els relatius tònics QUÈ, QUI precedits de preposició. No és gaire recomanable fer servir les formes qui i a qui en funció de subjecte i de C.D. En aquests casos és preferible usar la forma que o bé "art. + qual ".

c) Els relatius compostos EL QUAL, LA QUAL, ELS QUALS, LES QUALS poden substituir els relatius invariables ( que, qui, què, on ); ara bé, cal tenir en compte:

  • El relatiu compost pot substituir el relatiu que en les oracions adjectives explicatives (Els minaires, els quals/ que fan vaga, no accepten la proposta), però no es pot fer la substitució en les especificatives.
  • És aconsellable usar les formes compostes en les construccions que puguin semblar confuses o ambigües: La cosina d´en Joan, a qui cada any visitem...A qui visitem? El dubte és ben palès. En aquests casos és preferible, doncs, usar el relatiu compost: La cosina d´en Joan, a la qual/ al qual cada any visitem...
  • Si l´antecedent és lluny del relatiu, també cal usar "art. + qual ": Aquell novel.lista té un estil madur, elegant, com el dels bons literats, el qual m´agradaria...
  • El relatiu possessiu català, que fa la funció de C.N., i que equival al castellà cuyo , és usat sobretot en la llengua escrita (La casa de Sitges, les finestres de la qual sempre són obertes...). La llengua col.loquial, en canvi, usa altres construccions (La casa de Sitges, que té les finestres sempre obertes...).
  • En català, la qual cosa és la forma neutra del relatiu compost (en castellà: lo cual, lo que ) i pot substituir un antecedent global: Els alumnes estudien força, la qual cosa ens fa pensa que aprovaran. També podem trobar les construccions: fet que, cosa/coses que : Els alumnes estudien força, fet que/ cosa que ...

d) El relatiu ON indica lloc i pot ser substituït per "prep. ( + què )/ (+ art. + qual )":

El passeig marítim, per on (pel qual) tants cops passem...
El seminari on ( en què) ens reunim és lluny d´aquí.