<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Documento sin título

PROPOSICIONS SUBORDINADES ADVERBIALS

Les oracions subordinades adverbials equivalen a un sintagma adverbial i se subordinen, generalment, al nus de l´oració principal.

ESTRUCTURES:

1.adverbi o conjunció + ORACIÓ

Jo vaig on tu vulguis.
Aniré al cine perquè vull veure la pel.lícula.

2.preposició + INFINITIU (+ complements)

En arribar a París , visitarem la catedral.

3. GERUNDI (+ complements)

Baixant de l´avió , la Maria va caure.

4. PARTICIPI (+ complements)

Finalitzat el Congrés, rebrem un certificat d´assitència.

Les oracions adverbials de gerundi i de participi poden tenir diversos valors:

Gerundi: valors modals, temporals, causals, condicionals, concessius...
Participi: valors modals, temporals, concessius, condicionals...

Quant a l´oració adverbial de participi, recordem que és el resultat de la transformació d´una oració passiva en la qual s´ha elidit el verb ser ; per exemple: Dites aquestes paraules. .. prové de Aquestes paraules van ser dites per algú.

TIPUS D´ORACIONS SUBORDINADES ADVERBIALS:

L´ORACIÓ ADVERBIAL DE TEMPS

Ens informen sobre una acció que incideix temporalment sobre la realització de l´acció principal.

Relació d´anterioritat: Les oracions temporals se subordinen a la principal per mitjà d´ abans que o abans que no i porten els verbs en subjuntiu.

Feu-li un regal abans que marxi al Senegal.
Pagaré la multa abans que vingui amb recàrrec.

Relació de simultaneïtat: Se subordinen a l´oració principal mitjançant les següents conjuncions (o locucions conjuntives): quan, mentre, mentre que, sempre que, llavors que, aleshores que, que, ara que, en tant que, cada cop que, cada vegada que, tota vegada que...

Cal tenir en compte que l´adverbi quan ( i també sempre que, mentre que ) denota simultaneïtat en el present (Quan juguen no volen que se´ls molesti), en el passat (Quan jugaven, no volien que...) i en el futur ( Quan jugaran, no voldra...). En canvi, llavors que només pot introduir oracions temporals que denotin contemporaneïtat en el passat (Llavors que se´n va anar, li van portar la convocatòria).

Les temporals introduïdes per ara que denoten la contemporaneïtat en el present (Mentre fèiem el sopar, els nens miraven la tele). Les formes sempre que, cada vegada que, etc., indiquen, en canvi, una contemporaneïtat reiterativa (Sempre que parlen d´aquest tema s´enfaden).

Relació de posterioritat: En aquests casos la subordinació a la principal es realitza per mitjà de després que, després de (Després que sortien del conservatori, anaven a ca l´oncle). Tanmateix, podem fer servir també altres locucions: des que, d´ençà que, tan aviat com, així que, tot seguit que, etc.

Pel que fa a quan , recordem que també indica posterioritat davant d´una subordinada construïda amb el verb en passat; contràriament, però, denotaria simultaneïtat (Quan havien sortit del conservatori, anaven a ca l´oncle).

Remarques:

 • Quan es construeix una subordinada emporal amb infinitiu, aquest va precedit de la preposició en : En acabar la festa, anirem a la platja. També s´usa sovint la construcció a + article + infinitiu : A l´acabar la festa.
 • Amb el gerundi i el participi també podem construir oracions temporals: Sortint de l´Institut, ens vam trobar l´Anna. Ateses aquestes reclamacions, anirem a dinar. Tanmateix, cal que tinguem en compte que les oracions temporals amb gerundi, com Agafà un bastó, donant-li un cop al cap , no són correctes perquè el gerundi expressa un temps posterior al que expressa l´oració principal. Fixem-nos, efectivament, que no podem posar el gerundi al començament de la frase Donant-li un cop al cap agafà un bastó . En aquests casos, doncs, haurem de coordinar les oracions: Agafà un bastó i li donà un cop al cap.

L´ORACIÓ ADVERBIAL DE LLOC

Indiquen un lloc relacionat amb l´acció principal. L´adverbi on és l´element que encapçala aquests tipus d´oració locativa i es diferencia de l´oració adjectiva en el fet que l´adverbial de lloc no té antecedent explícit: Farem la cursa atlètica on tu vulguis.

La forma on pot anar precedida de preposicions (a on, d´on, per on...) i aparèixer també en les locucions adverbials de lloc del tipus allí on, allà on, arreu on... : Vam anar allà on indica el rètol.

L´ORACIÓ ADVERBIAL DE MANERA

Expressen la manera com es realitza l´acció indicada a l´oració principal. Són introduïdes bàsicament per com, com si, segons, segons com, segons que, tal com, etc: Neda com puguis.

Amb el gerundi i participi també podem construir oracions modals: Ha arribat circulant a poca velocitat. Estudiava recolzat en la taula.

Cal remarcar que si els verbs de l´oració principal i de la subordinada són iguals o equivalents, s´elideix el de la subordinada: Parla com (parla) un estadista.

L´ORACIÓ ADVERBIAL COMPARATIVA

És una proposició subordinada adverbial de quantitat que manté amb la principal una relació d´igualtat, de desigualtat o de proporcionalitat.

D´igualtat: tant (o tan)...com, igual que, exacte que, idèntic que: Hi ha tantes forquilles com plats. En Pere és tan alt com el seu germà

De desigualtat:

 • Superioritat: més...que (no), millor...que (no): Han estudiat més que els altres.

 • Inferioritat: menys...que (no), pitjor...que (no): Han estudiat menys que no els altres.

De proporcionalitat: com més... menys/ més, com menys...més/ menys: Com més llegia més n´aprenia. Com menys discutíem més ens enteníem.

Remarques:

Cal recordar que tant s´usa davant de verbs o de substantius: Hi havia tants tigres com lleons. En canvi, tan s´usa davant d´adjectius o adverbis: El meu gos és tan mans com el teu.

L´oració comparativa pot elidir el subjecte, el verb i els complements quan aquests són idèntics als de l´oració principal.

L´ORACIÓ ADVERBIAL CAUSAL

Indiquen la causa d´allò que s´expressa en la principal. Conjuncions: perquè, ja que, car, com que, puix, puix que, per tal com, a causa que, per raó que, com sigui que, vist que, atès que...

Hem arribat d´hora perquè hem sortit molt aviat de casa.
Li han donat el premi puix que és un bon fotògraf.

Remarques:

 • Doncs és una conjunció il.lativa i, per tant, no s´ha d´usar mai com a conjunció causal.

 • Perquè pot tenir dos valors: causal i final; caldrà, doncs, no confondre´ls: l´oració causal porta el verb en indicatiu, l´oració final en subjuntiu.

 • No s´ha de confondre la conjunció perquè (causal o final) amb la preposició per + el pronom relatiu o interrogatiu què: per què .

L´ORACIÓ ADVERBIAL FINAL

Indiquen la finalitat o l´objectiu de la realització de la principal. Conjuncions: perquè, a fi que, per tal que, per tal de, que...

T´ho portem perquè ho arreglis.

Escriu aquest llibre per tal que la gent conegui la veritat.

Remarques:

 • Pel que fa a les preposicions per/ per a davant d´infinitiu, alguns gramàtics (Joan Coromines, Joan Solà...) propugnen, per raons històriques, fonètiques i pràctiques, l´ús de per , tant si es tracta d´oracions causals com finals.

 • Cal no confondre la conjunció final perquè amb la construcció per a + relatiu o interrogatiu què: per a què.

L´ORACIÓ ADVERBIAL CONSECUTIVA

Indiquen la conseqüència d´allò que s´expressa a la principal. Conjuncions: (tant/tan/talment)...que, (massa/molt/prou/etc)...perquè, fins al punt que, de manera que, de forma que...

Tenia tanta son que m´he adormit en el sofà.
Era seriós fins al punt que no reia mai.

L´ORACIÓ ADVERBIAL CONDICIONAL

Expressen una condició necessària per tal que es realitzi allò que expressa la principal. Conjuncions: si, posat que, mentre, mentre que, sempre que, a condició que, en cas que, fora que, tret que, llevat que, només que, sols que, que, a menys que, si doncs no...

Vindran a veure´ns si els telefonem.
Que s´ho quedi ell, en cas que ningú no ho reclami.

Remarques:

 • No s´ha de confondre si no (condicional negativa) amb sinó (adversativa).

 • Són incorrectes les construccions del tipus Si els haguessis avisat, haguessin vingut, ja que si el verb de l´oració condicional és el plusquamperfet de subjuntiu, el verb de l´oració principal ha de ser el condicional simple o compost: Si els haguessis avisat, vindrien/ haurien vingut.

L´ORACIÓ ADVERBIAL CONCESSIVA

Expressen una objecció, un obstacle o una dificultat en relació amb la principal. Conjuncions: encara que, per més que, per... que, mal que, ni que, tot i que, amb tot i que, amb tot que, a pesar de/ que, malgrat que, per bé que, bé que, si bé...

Encara que sigui vermell me´l quedaré.
Treu bones notes, malgrat que no estudiï.