Sondes de So i Temperatura

La Sonda de So s'utilitza com a entrada d'ordres de l'operador, de cara a donar la conformitat de marxa, quan el sistema està en mode manual (en mode automàtic aquesta conformitat no és necessària)

La conformitat s'haurà de donar una vegada passats 5 segons d'inactivitat en la entrada i sortida de passatgers, es a dir sense detecció en la cèl·lula fotoelèctrica (sonda de llum). Aquest temps serà parametritzable en el moment de posar en marxa el programa.

També serà parametritzable en el moment de posar en marxa el programa, el nivell de so, pel damunt del qual es considerarà que s'ha rebut l'ordre (per a evitar el soroll ambiental)

Un altre situació en que es necessari donar una conformitat de marxa, es després d'una alarma. En aquests casos, una vegada subsanat el problema, el sistema estarà disposat per a continuar, però requereix d'una conformitat, tant si està en mode manual com si està en mode automàtic. Relació d'alarmes implementades:

  • Tèrmic del Motor
  • Ambivalència de finals de cursa
  • Aturada d'Emergència
La Sonda de Tempera simula el Tèrmic del Motor (Alarma). Per a desencadenar aquesta alarma, simplement escalfarem amb la mà, i quan la temperatura sobrepassi en 2 graus la temperatura ambient (agafada com a referència en el moment d'arrencar el programa), saltarà l'alarma

Per a refredar s'aconsella posar la sonda en en got d'aigua, per accelerar la normalització