Química tuneada i makeada

Estructura de l'àtom

1 Partícules fonamentals de l'àtominici

Partícules fonamentals de l'àtom
Càrrega Massa en repòs
1 u (unitat de massa unificada) = 1,660540·10-27 kg
Partícula en C relativa en kg en uma
electró e -1,602177·10-19 -1 9,109390·10-31 0,0005486
protó p 1,602177·10-19 + 1 1,672623·10-27 1,007277
neutró n 0,0 0 1,674929·10-27 1,00866
A = Z + N
Z: nombre atòmic (nombre de protons)
A: nombre màssic
N: nombre de neutrons
Radi del nucli i de l'àtom
 
 
  nucli àtom
radi, m 10-15 10-10

2 Isòtopsinici

Per calcular la massa atòmica d'un element s'ha de tenir en compte la massa de cada isòtop i el seu percentatge d'abundància.

3 Ona (o radiació) electromagnèticainici

Propagació en l'espai dels camps elèctrics i magnètics creats per una càrrega en moviment.

c = λ · ν
λ: longitud d'ona, m..
ν: freqüència, s-1
c: velocitat de propagació de la llum en el buit = 3,0·108 m·s-1

4 Dualitat ona-corpuscle de la lluminici

Per explicar alguns fenòmens la llum es considera formada per uns "quanta" d'energia anomenats fotons:

5 Equació de Planckinici

equació de Planck
ν: freqüència, s-1.
λ: longitud d'ona, m.
c: velocitat de propagació de la llum en el buit = 2,99792458·108m· s-1.
h: constant de Planck = 6,626076·10-34 J· s

6 Efecte fotoelèctricinici

efecte fotoelèctric
ν: freqüència aplicada, s-1.
ν0: freqüència llindar, s-1.
c: velocitat de propagació de la llum en el buit = 3,0·108m·s-1
h: constant de Planck = 6,626·10-34 J· s
m: massa de l'electró = 9,109·10-31 kg

7 Espectre electromagnèticinici

Espectre electromagnètic
 
 
  continu discontinu
Descripció Presenten tota la gamma d'energies de la regió escollida. No s'observen discontinuïtats entre dues longituds d'ona qualsevol. S'observen discontinuitats entre dues longituds d'ona (falten els valors intermedis entre unes i altres).
Exemples

Llum solar

Llum emesa per un sòlid incandescent

Espectres d'emisió atòmics

Espectres d'absorció atòmics

8 Transicions electròniquesinici

Salt de l'electró d'un nivell energètic a un altre. La transició entre dos nivells d'energia es fa per emissió o absorció d'un fotó.

9 Model atòmic de Bohrinici

Aplicació a l'àtom d'hidrogen : L'electró descriu òrbites circulars al voltant del nucli i té una energia definida i característica de l'orbita per on es mou.

10 Model atòmic de Bohr-Sommerfeldinici

Orbites el·líptiques. Introducció del nombre quàntic secundari o azimutal, l, que determina els possibles subnivells d'energia per cada valor del nombre quàntic principal, n.

11 Efecte Zeemaninici

Efecte d'un camp magnètic sobre el camp magnètic creat per cada electró en girar al voltant del nucli. Introducció del nombre quàntic magnètic, m.

12 Gir de l'electró sobre si mateixinici

Introducció del nombre quàntic de spin, s.

13 Mecànica ondulatòriainici

Dualitat ona-corpuscle de l'ectró. Principi de Louis de Broglie

dualitat ona-corpuscle
λ: longitud d'ona associada a la partícula en moviment, m.
p: quantitat de moviment = m· v.
v: velocitat de la partícula, m· s-1.
m: massa de la partícula (massa de l'electró = 9,109·10-31 kg)
h: constant de Planck = 6,626·10-34 J· s

Equació d'ona de Schrödinger

Suposa descriure l'electró com una ona Ψ.

equació de Schrödinger

Ψ: funció d'ona (orbital). Amplitud de l'ona associada a l'electró, m.
|Ψ|2: densitat de probabilitat relativa de l'electró. Representa la probabilitat de trobar l'electró en un punt (x, y, z)
E: energia total de l'electró, J.

V: energia potencial de l'electró en un punt (x, y, z). (E - V) és el valor de l'energia cinètica de l'electró en un punt (x, y, z).
h: constant de Planck = 6,626·10-34 J· s
m: massa reduïda de l'electró = (m1·m2)/(m1+m2)
m1: massa de l'electró
m2: massa del nucli

Principi d'incertesa de Heisenberg. Mecànica de matrius

No es poden conèixer simultàniament i amb precisió absoluta la posició i la quantitat de moviment d'una partícula.

Principi d'incertesa de Heisenberg
Δx: incertesa en la posició, m..
Δp: incertesa en la quantitat de moviment, kg·m·s-1.
h: constant de Planck = 6,626·10-34 J· s

14 Nombres quànticsinici

Nombres quàntics
 
 
Nom Símbol Valors possibles Significat en l'orbital Orbital
principal n 1, 2, 3, 4, ... nivel energètic i grandària
secundari o azimutal l 0, ... , (n - 1) subnivell energètic i forma
magnètic m -l, ..., 0, ..., +l orientació a l'espai
de spin s - 1/2, + 1/2 sentit de gir de l'electró (comportament d'imant de l'electró)
Nombres quàntics i estats possibles
Orbital 
s (l = 0)   p (l = 1)   d (l = 2)   f (l = 3)
n l m s Orbital Nombre màxim d'electrons en el subnivell Nombre màxim d'electrons en el nivell (2n2)
1 0 (s) 0 ±1/2 1s 2 2
2

0 (s)

1 (p)

0

-1, 0, +1

±1/2

±1/2

2s

2p

2

6

8
3

0 (s)

1 (p)

2 (d)

0

-1, 0, +1

-2, -1, 0, +1, +2

±1/2

±1/2

±1/2

3s

3p

3d

2

6

10

18
4

0 (s)

1 (p)

2 (d)

3 (f)

0

-1, 0, +1

-2, -1, 0, +1, +2

-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3

±1/2

±1/2

±1/2

±1/2

4s

4p

4d

5f

2

6

10

14

32

15 Principis de construccióinici

Principi d'exclusió de Pauli

Dins d'un mateix àtom no hi pot haver dos electrons amb els quatre nombres quàntics iguals.

Regla de màxima multiplicitat de Hund

En un subnivel parcialment ocupat, els electrons es col·loquen amb el màxim desaparellament possible.

Principi d'Aufbau

En un àtom polielectrònic en estat fonamental, els electrons ocupen els orbitals de menys energia.

16 Energia dels subnivellsinici

Regla de Madelung

L'energia d'un orbital ve determinada pels tres nombres quàntics que el defineixen n, l i m. En absència d'un camp magnètic extern, sols depèn de n i de l.

Diagrama de Moeller

Diagrama de Moeller

17 Configuració electrònica dels àtomsinici

Representació de la distribució dels electrons, en estat fonamental, en els orbitals de l'àtom.

50Sn: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p2

82Pb: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5sv2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p2