Sensors


   Els sensors són instruments capaços de detectar el senyal electromagnètic que    arriba del terra i l'atmosfera en un interval determinat de longitud d'ona i    emmagatzemar-la.

   Existeixen diversos tipus de sensors però els més utilitzats són els radiòmetres. A    més d'ells tindríem els radars (que són emissors-receptors) i les càmeres    fotogràfiques i de televisió (que cada cop són menys utilitzades).

   Els radiòmetres:
      - enregistren tant la radiació solar com la terrestre i les          pot dividir en bandes de diferent longitud d'ona;
      - obtenen seqüències d'informació gràcies al sistema          d'escombrat, sempre perpendicular a la trajectòria          de la plataforma;
      - l'energia rebuda en l'escombrat la converteixen a          valors digitals;
      - realitzen calibracions durant el vol.