Ses parets seques de Cadaqués

 Sa paret seca: característiques 

.Detall d'una paret amb pedres horitzontals.

Paret amb pedra horitzontal

 

Paret amb pedres verticals i horitzontals, as Rec del Santu.

Paret des rec del Santo. A la part baixa ses pedres hi són posades de manera vertical

 

Paret amb pedres amb forma de carreu.

Paret amb pedres disposades en forma de carreu

 

Ses esquistos de pissarra son sa oca perfecta per construir paret seca.

Sa pissarra és una roca fàcilment exfoliable, ideal per a construccions amb paret seca

 

 

Paret de dugues fulles.

Paret de dugues fulles

 

Paret d'un camí, rematada amb lloses horitzontals.

Paret rematada amb lloses horitzontals

 

.

Paret rematada amb lloses verticals

Entenem per construccions amb paret seca totes aquelles que fan servir pedra com a únic material, sense fang, ni morter, ni cap material que hi dongui cohesió.

Ses construccions amb paret seca vénen condicionades pel tipus de pedra del país. Sa pissarra (dita també licorella), característica de tota la zona de Cap de Creus, és una roca metamòrfica que té la particularitat que se pot trencar fàcilment en cares planes, en lloses.

L’abundanci d’aquesta pedra i la necessitat de treure-la del sòl poder-lo conrear fan de ses construccions amb paret seca un element essencial i omnipresent del paisatge cadaquesenc.

En tot el terme de Cadaqués no hi ha un tipus únic de paret seca. Cada paret es feia amb es tipus de pedra que hi havia més a mà, i lògicament sempre que es podia se triaven ses més grosses. Ses petites que sobraven s’acumulaven en un cloper.

La forma de ses pedres condiciona la manera com estan posades. I tot i que hi ha construccions que són veritables obres d’art, en principi no hi ha, excepte en comptades ocasions, cap (o ben poca) intenció estètica. Ses construccions amb pedra seca s’aixequen per necessitat. Aixís, troben parets en què ses pedres estan posades horitzontalment, d’atres en què estan posades verticalment, i n’hi ha que tenen l’aspecte de carreus. Tot depèn sempre del tipus de pedra que hi ha a cada zona i de la inclinació i naturalesa del sòl. 

Ses parets estan formades per una o dugues fulles. Ses de dugues fulles s’omplien de pedra petita a l’interior, d'aquesta manera, al mateix tems que es construïen s'espedregava el sòl.

Sa paret d’una fulla és més complicada, perquè s’han de trobar pedres de la mateixa mida que sa paret, o bé pedres que permetin de posar-n’hi una atra as costat.

Ses parets tenen alçades variables: des de 40 cm ses més baixes fins a 200 cm algunes de ses més altes. Això depèn de la finalitat que tenien: l’alçada de ses travesseres depèn de la inclinació del terreny. Ses parets de separació de finques en general no són massa altes, si més no ses que limiten vinyes i olivassos. Una atra cosa són ses que delimiten ses horts, que són més altes per impedir l’entrada d’animals.

Normalment ses parets de límit de camí o de finca estan rematades per pedres verticals que impedeixen la caiguda de ses atres pedres, encara que de vegades s’hi posen horitzontals si són prou grosses i pesants. Per rematar ses travesseres, en canvi, es reservaven ses lloses més grosses, que s’hi posaven de manera horitzontal.