Ses parets seques de Cadaqués 

 Es clopers 

.De lluny, es clopers se confonen amb ses barraques.

De lluny, es clopers se confonen amb ses barraques.

 

 

Cloper sobre roca, al Pla de les Taules

Cloper edificat sobre roca, al Pla de les Taules.

 

 

Cloper de planta quadrada.

Cloper de planta quadrada.

 

 

.Cloper de s'olivar d'en Llàtzer

Cloper en un olivar de Guillola

Si observem des de lluny ses travesseres, se veuen algunes construccions que a primer cop d'ull semblen barraques, però que no ho són. Es tracta d'es clopers.

Ja hem vist com tot sovint ses pedres que resultaven d'espedregar s'aprofitaven per construir parets o barraques, però no totes ses pedres eren aptes, a part que moltes vegades n'hi havia grans quantitats, de manera que aquestes s'havien disposar de manera que no fessin nosa.

Aquesta era la finalitat des clopers, acumulacions de pedres que es feien per espedregar es camps.

La construcció des clopers ve condicionada per la necessitat d'aprofitar al màxim la terra conreable. Per això se construïen sempre sobre roca, o en racons on era impossible de plantar-hi cap cep.

Per atra banda, calia que ocupessin el mínim de superfície possible, per això la majoria tenen forma cilíndrica. Si s'haguessin apilonat ses pedres de qualsevol manera, es clopers tindrien forma cònica, i d'aquesta manera només hi cabria la tercera part de ses pedres. Alguns clopers són de base quadrada o rectangular, però en tot cas sempre són de parets verticals.

Ses pedres més grosses s'utilitzaven per fer sa paret exterior des cloper, i amb ses petites s'omplia línterior.

De fet, ses parets des clopers no són ben verticals. Tenen una certa inclinació cap a l'interior. Això fa més difícil que sa paret pugui caure, però és que, a més a més, algunes de ses pedres exteriors són lloses llargues que arriben fins a l'interior de s'estructura. La pressió que fan ses pedres interiors sobre aquestes lloses fan que sa paret tingui tendència a inclinar-se cap endintre i no cap enfora. D'aquesta manera se n'assegura l'estabilitat.