Ses parets seques de Cadaqués

 Ses escales 

CLIC per ampliar

Dos aspectes d'una escala en un hort de Cadaqués

CLIC per ampliar

 

 

 

 

CLIC per ampliar

Escala a tocar es rec de Sant Piu Quint

 

 

 

 

CLIC  per ampliar

Es norai des Pianc. També té escales de pedra per pujar-hi

 

escala

Una de ses construccions en pedra seca més característiques la constitueixen ses escales, que permeten passar d'una travessera (o feixa) a l'atra.

D'escales n'hi ha de diverses formes. Ses més característiques són aquelles que estan adossades a sa travessera mateixa, seguint sa mateixa direcció.

Normalment se fan servir a ses trevesseres que tenen una certa alçada, i l'amplada de s'escala depèn de sa que tingui sa paret.

CLIC per ampliar    CLIC per ampliar

Escala d'entrada a una finca

Escala d'un hort

Feu clic per ampliar ses imatges

 

Un atre tipus d'escales són ses que van perpendiculars a ses trevesseres.

Aquestes escales generalment comuniquen ses travesseres més baixes i no solen tenir més de tres o quatre esgraons. A dalt de tot, una llosa vertical impedeix que la terra se'n vagi escales avall.

S'escala s'endinsa a sa feixa, i normalment aquestes petites escales estan alineades d'una travessera a l'atra, encara que no pas d'una manera ben recta. L'enclavament exacte de s'escala depenia del sòl. Algunes travesseres fins i tot no en tenen, ja sigui perquè són molt baixes o perquè hi ha alguna roca que, de manera natural, fa ses funcions d'escala.

CLIC per ampliar  

    

CLIC per ampliar

Escales de s'olivar de l'Ismel, a Guillola

Detall de sa mateixa escala

Feu clic per ampliar ses imatges

Finalment, un tercer tipus d'escala, es més audaç de tots, éstà constituït per lloses clavades perpendicularment a sa paret (vegeu ses fotos de l'esquerra)