Ses parets seques de Cadaqués

 Ses clavegueres 

 

   

  

Claveguera a Guillola

Ses clavegueres sòn canals o sèquies destinats a recollir i canalitzar l’aiga de pluja.

L’objectiu és evitar l’erosió i evitar que ses aigües torrencials puguin fer mal.

L’aiga de ses feixes s’grupa a ses clavegueres, que segueixen el traçat des recs, és a dir es camí natural de l’aiga. De vegades aquestes clavegueres formen xarxis molt complexes, que sempre acaben, naturalment, a ses rieres.

Ses clavegueres estan flanquejades per murs de paret seca, que eviten que l’aiga s’endugui la terra.  

CLIC per ampliar    CLIC per ampliar

Claveguera de s'olivar des Birbenc. El fondo és de lloses.

Claveguera a tocar es camí vell de Cap de Creus. El fondo és en forma de rastell.

Feu clic per ampliar ses imatges

Tot sovint es llit de sa sèquia és de roca, pero no sempre és aixís. En aquest cas a moltes clavegueres s’hi ha construït un fondo de pedra, de lloses planes, que eviten l’erosió i donen estabilitat as murs laterals. En atres casos el fondo s'ha fet amb pedres en forma de rastell. Moltes d’aquestes clavegueres sòn veritables obres d’art.

CLIC per ampliar  

    

CLIC per ampliar

Claveguera d'un olivar a sa riera de St. Vicenç

Detall de sa mateixa claveguera un dia de pluja

Feu clic per ampliar ses imatges

Moltes vegades, per passar d’un costat a l’atre d’una claveguera hi trobem petits ponts, generalment consistents en una llosa grossa. Normalment una claveguera es pot passar amb un simple pas o bé amb un petit salt, però aquests petits ponts eren necessaris per poder traginar es rims, ses eines, o bé per passar amb animals de càrrega.