Entorn Natural i Social
El món és percebut per als nens i les nenes com una successió d'estímuls que cal organitzar per comprendre'l.

Pensament dels infants

2-7 anys

Estratègies
 • Egocèntric, dificultat de situar-se en el punt de vista dels altres. Creu que el seu punt de vista és únic i no necessita justificació.

   

 

 • Escoltar altres opinions.
 • Integrar altres opinions a la pròpia.
 • Adornar-se'n que hi ha diferents opinions, i que poden ser complementàries i/o sumatives, no necessàriament excluients.
 • Argumentar les repostes, perquè si o perquè no.
 • Fenomènic, centra l'atenció en un aspecte que destaca i no pot tenir en compte d'altres a la vegada.

  Exemple: Un/a nen/a admet que dos recipients siguin iguals i tinguin la mateixa quantitat d'aigua, però nega aquesta equivalència, quan davant d'ell es tira l'aigua d'un d'aquests recipients en d'altre més ample i baix.

 • Experimentar, explorar

 

 • Observar canvis i processos

 

 • Manipular material
 • Transductiu, fa deduccions de particular a particular. Li costa la deducció (anar d'un aspecte general a d'altre de particular) i la inducció (anar d'un aspecte particular a d'altre de general).

  Exemple: El plàtan és madur quan està groc. El/la nen/a pot raonar que les maduixes quan són grogues estan madures per menjar, al igual que els platans.

 • Atrevir-se a fer hipòtesis

 

 • Eleccions d'instruments de búsqueda d'informació

 

 • Verificació d'hipòtesis
 • Irreversible, dificultat de tornar a la premissa inicial.

  Exemple: Donem a un/a nen/a dues boles iguals de plastilina. Fraccionem una d'aquestes boles en trossets i l'altra la deixem igual. El/la nen/a pot creure que la plastilina ha augmentat (perquè n'hi ha molts trossos) o que ha disminuit (perquè els trossos fraccionats són petits).

 • Recollir conclusions de la feina

 

 • Reflexionar sobre el procès de treball.

 

 • Anar destriant allò que creiem saber d'allò que hem verificat com a cert.
 • Pensament màgic:
  1. Animisme, dotar de vida als essers inanimats.

   Exemple: La lluna ens empaita!

  2. Intencionalisme, dotar d'intenció a essers i objectes.

   Exemple: Cadira dolenta que m'ha fet caure!

  3. Artificialisme, totes les coses estan fetes per algú.

   Exemple: Quan plou és que algú tira galledes d'aigua des del cel.

 • Delimitar els elements fantàstics d'un tema, dels elements reals.

 

 • Jugar per experimentar la franja que separa la realitat de la fantasia.

 

 • Crear e inventar en contextos lúdics
Projectes