Introducció  
Tasca
  Procés   Avaluació   Conclusió    
Crèdits
Guia didàctica

 

Rúbrica d´avaluació


 
Correcte
Excel·lent
Total punts
Grau de participació Ha participat durant el procés de manera regular Ha participat, i ha aportat idees S'ha mostrat responsable, ha aportat idees, i ha participat en tot el procés  
Tasques realitzades Ha fet algunes de les activitats Ha fet la majoria d'activitats Ha fet totes les activitats proposades amb molt bon resultat final  
Presentació del treball Està fet però poc elaborat És més elaborat però li falten detalls o creativitat Està ben elaborat, complet, i amb força creativitat  
Capacitat d'autonomia És capaç de demanar ajuda Intenta primer de provar sense ajuda i si no pot, és capaç de demanar ajuda

Intenta d'ensortir-se'n abans de demanar ajuda.

Sap concretar quin tipus d'ajuda necessita