Espineta: se'n deia petit clavecí, més petit, manejable i popular. De forma triangular, l'encordat permet usar cordes més llargues que el virginal, i per tant té més sonoritat, sobretot en els notes greus. Va conviure amb el clavicèmbal fins al segle XVIII.