Virginal: és la forma més antiga i simple de clavicèmbal. Molt popular durant els segles XVI i XVII. Es diferencia sobretot per la configuració exterior i la disposició de l'encordat.