LA LECTURA: EINA D'APRENENTATGE

 

La lectura és el mitjà pel qual el lector copsa el missatge de l'autor. La com­prensió d'aquest missatge representa llegir de forma activa i critica. Això s’aconsegueix fent alhora la lectura, la comprensió, la comparació i l'avaluació.

 La lectura i l'estudi son dos processos dife­rents, però complementaris, perquè sense una lectura prèvia no és possible l'estudi. Un estudi seriós passa per una lectura eficaç. La qualitat final del missatge que s'ha de retenir i, en definitiva, aprendre, dependrà de la capacitat intel·lectual i l'eficàcia en la lectura de la persona.

 Qui és un lector eficaç?

 Un lector eficaç és aquell que combina les dues qualitats bàsiques de la lectura.

 a) La comprensió de la lectura: la capacitat d'entendre i de donar sentit al text que s'ha llegit. És la qualitat fonamental i depèn, en part, de la capacitat intel·lectual de cadascú .

 b) La velocitat de la lectura: és el nombre de mots per minut que una persona és capaç de llegir. La velocitat de lectura està subjecta a l'edat, la intel·ligència, els aprenentatges anteriors i el nivell social i cultural de cada persona.

 Per conèixer la velocitat de lectura s'acostuma a aplicar aquesta formula:

 

Velocitat de lectura     =     núm. paraules llegides /temps (en minuts)

(núm. de paraules/minut)      

 

 Pots fer una prova de la teva velocitat aplicant aquesta formula i consultant la taula següent.

 

QUALIFICACIÓ 1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO
Excel·lent 195 200 220 260
Notable 170 - 194 160 - 199 190 - 219 220 - 259
Normal 140 - 169 150 - 159 170 - 189 190 - 219
Insuficient 120 - 139 140 - 149 150 - 169 170 - 189
Molt deficient 0 - 119 0 - 139 0 - 149 0 - 169

 

Barems de velocitat de lectura per a l'ESO ( en paraules/ minut)

Una bona velocitat de lectura afavorirà sempre la comprensió perquè, en llegir­gir amb rapidesa, el fet de no saber alguna paraula quedarà compensat per la comprensió global del context.

La velocitat a l'hora  de llegir està  relacionada amb la dificultat i la finalitat

del text. No és el mateix llegir per aprendre una lliçó o per analitzar un text complicat, que llegir una revista per entretenir-se.

Els diferents tipus de lectura imposaran ritmes desiguals. Així, parlarem de

ritmes ràpids, pausats,  molt lents,  etc. , que aplicarem segons com sigui el

text que s'ha de treballar.

 

Alguns consells per millorar la velocitat de lectura

 

... Conèixer els defectes de lectura

 

Els defectes més freqüents son:

 

La vocalització

Alhora que es llegeix, silenciosament es pronuncien les sil.labes de les paraules del text.

   rd_pin.gif (1016 bytes) La repetició mental

Aquest defecte consisteix a repetir mentalment allò que s'ha llegit, ja siguin paraules o bé frases completes, a manera de refermança.

     rd_pin.gif (1016 bytes)La regressi6

Consisteix en el fet que, de forma inconscient, el lector retrocedeix, retorna a les línies que ja ha llegit, per tornar-les a llegir. Es perd velocitat i la comprensió es veu afectada ja que s'interrompen les idees.

     rd_pin.gif (1016 bytes)Acompanyar la lectura amb el dit índex seguint el text

Es tracta d'un defecte que indica falta de maduresa en la lectura: un lector eficient llegeix amb els ulls i la ment. El dit (o un llapis) que marca el ritme i la velocitat de la lectura son un factor de retard que cal superar.

      rd_pin.gif (1016 bytes)Reduir al màxim el nombre de fixacions i percebre tot el camp visual possible

 Els nostres ulls no llegeixen de manera uniforme les ratlles d'un text; salten, avancen o s'aturen. La persona que percep paraula­la per paraula, és a dir, que fa moltes fixacions, és un lector lent. Cal, doncs, fer el menor nombre possible de fixacions i percebre el camp visual més ampli, amb un gran nombre de mots en cada fixació.

 Signes de puntuació

 Així com en una carretera els senyals de circulació guien el conductor, en un text els signes de puntuació indiquen el ritme i la velocitat de lectura, perquè el lector pugui regular l’entonació, els tipus de pauses, etcètera, i doni sentit i coherència a la lectura.

Per saber-ne més

Enllaç 1 

Enllaç 2

Enllaç 3