Horaris PROVISIONALS dels grups

Tornar

L'Institut Milà i Fontanals té marcades dues franges horàries:

Matí De 8h a 14h30m
Tarda De 15h a 21h30m

Tots els estudis s'emmarquen en aquestes franges horàries.

A continuació es detallen els horaris dels diversos grups.

Estudis Tipus Nivell

Grups i Horaris

CFM Sistemes microinformàtics i xarxes LOE 1 1 grup pel matí
Subgrup A
Subgrup B
2 1 grup per la tarda
CFS Desenvolupament d'Aplicacions Web LOE 1 1 grup matí
2 1 grup per la tarda
CFS Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma LOE 1 1 grup per la tarda
LOE 2

1 grup per la tarda

 

Observacions per la correcta interpretació dels horaris:

Cicle - Grup Observacions
CFM - SMX - 1r Hi ha un únic grup desdoblat, és a dir, els alumnes estaràn agrupats en dos subgrups (A i B). La distribució d'alumnes en els subgrups l'efectuen els professors a l'inici de curs i al llarg del curs es pot produir canvis de subgrup per tal d'aconseguir una millor marxa del grup.
CFM - SMX - 2n Els alumnes que hagin de cursar algunes UFs pendents de 1r. curs, hauran d'anar obligatòriament a classe de 1r., pels matins. Per aquest motiu, se'ls assignarà, a l'inici de curs, un dels dos subgrups de 1r.
CFS - DAM / DAW - 2n

Hi ha varies hores que tenen diversos mòduls. En aquest cas, les sigles del mòdul van acompanyades del nombre de setmanes en què s'imparteix el mòdul. Considerem, per exemple, el següent cas:

M09-PSP-9s   M.Brufau    IN04
M12-PRO      B.Orellana  IN04

Cal interpretar: Les 9 primeres setmanes s'imparteix el M09, a càrrec del professor M.Brufau i posteriorment s'imparteix el M12, a càrrec del professor B.Orellana.

Continguts oficials dels títols

Esquema de distribució dels continguts

 

Tornar