CFM Sistemes microinformàtics i xarxes

Tornar

Objectius generals del cicle formatiu

Els objectius generals d’aquest cicle formatiu són els següents:

a) Organitzar els components físics i lògics que formen un sistema microinformàtic, interpretant-ne la documentació tècnica per aplicar els mitjans i mètodes adequats a la seva instal·lació, muntatge i manteniment.
b) Identificar, acoblar i connectar components i perifèrics utilitzant les eines adequades, aplicant procediments, normes i protocols de qualitat i seguretat, per muntar i configurar ordinadors i perifèrics.
c) Reconèixer i executar els procediments d’instal·lació de sistemes operatius i programes d’aplicació, aplicant protocols de qualitat, per instal·lar i configurar sistemes microinformàtics.
d) Representar la posició dels equips, línies de transmissió i altres elements d’una xarxa local, analitzant la morfologia, condicions i característiques del desplegament, per replantejar el cablejat i l’electrònica de la xarxa.
e) Ubicar i fixar equips, línies, canalitzacions i altres elements d’una xarxa local cablejada, sense fil o mixta, aplicant procediments de muntatge i protocols de qualitat i seguretat, per instal·lar i configurar xarxes locals.
f) Interconnectar equips informàtics, dispositius de xarxa local i de connexió amb xarxes d’àrea extensa, executant els procediments per instal·lar i configurar xarxes locals.
g) Localitzar i reparar avaries i disfuncions en els components físics i lògics per mantenir sistemes microinformàtics i xarxes locals.
h) Substituir i ajustar components físics i lògics per mantenir sistemes microinformàtics i xarxes locals.
i) Interpretar i seleccionar informació per elaborar documentació tècnica i administrativa, vetllant per l’ús d’estratègies i tècniques de redacció i comunicació no sexistes.
j) Valorar el cost dels components físics, lògics i la mà d’obra, per elaborar pressupostos.
k) Reconèixer característiques i possibilitats dels components físics i lògics per assessorar i assistir clients.
l) Detectar i analitzar canvis tecnològics per triar noves alternatives i mantenir-se actualitzat dins el sector.
m) Reconèixer i valorar incidències, determinant-ne les causes i descrivint-ne les accions correctores per resoldre-les.
n) Analitzar i descriure procediments de qualitat, prevenció de riscos laborals i mediambientals, assenyalant les accions a realitzar en els casos definits per actuar d’acord amb les normes estandarditzades.
o) Valorar les activitats de treball en un procés productiu, identificant-ne l’aportació al procés global per aconseguir els objectius de la producció.
p) Identificar i valorar les oportunitats d’aprenentatge i ocupació, analitzant les ofertes i demandes del mercat laboral per gestionar la seva carrera professional.
q) Reconèixer les oportunitats de negoci, identificant i analitzant demandes del mercat per crear i gestionar una petita empresa.
r) Reconèixer els seus drets i deures com a agent actiu en la societat, analitzant el marc legal que regula les condicions socials i laborals per participar com a ciutadà democràtic.
s) Reconèixer i seleccionar el vocabulari tècnic bàsic i les expressions més habituals en llengua anglesa per interpretar documentació tècnica senzilla i comunicar-se en situacions quotidianes a l’empresa.

Tornar