CFS Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma

Tornar

Perfil professional

El perfil professional del títol de tècnic o tècnica superior en desenvolupament d’aplicacions multiplataforma queda determinat per la competència general, les competències professionals, personals i socials i les capacitats clau que s’han d’adquirir, i per la relació de qualificacions del Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya incloses en el títol.

Competència general

La competència general d’aquest títol consisteix a desenvolupar, implantar, documentar i mantenir aplicacions informàtiques multiplataforma, utilitzant tecnologies i entorns de desenvolupament específics, garantint l’accés a les dades de forma segura i complint els criteris d’usabilitat i qualitat exigides en els estàndards establerts.

Competències professionals, personals i socials

Les competències professionals, personals i socials d’aquest títol es relacionen a continuació:

a) Configurar i explotar sistemes informàtics, adaptant la configuració lògica del sistema segons les necessitats d’ús i els criteris establerts.
b) Aplicar tècniques i procediments relacionats amb la seguretat en sistemes, serveis i aplicacions, complint-ne el pla de seguretat.
c) Gestionar bases de dades, interpretant-ne el disseny lògic i verificant la integritat, la consistència, la seguretat i l’accessibilitat de les dades.
d) Gestionar entorns de desenvolupament adaptant-ne la configuració en cada cas per permetre el desenvolupament i el desplegament d’aplicacions.
e) Desenvolupar aplicacions multiplataforma amb accés a bases de dades utilitzant llenguatges, llibreries i eines adequats a les especificacions.
f) Desenvolupar aplicacions implementant un sistema complet de formularis i informes que permetin gestionar de forma integral la informació emmagatzemada.
g) Integrar continguts gràfics i components multimèdia en aplicacions multiplataforma, utilitzant eines específiques i complint els requeriments establerts.
h) Desenvolupar interfícies gràfiques d’usuari interactives i amb la usabilitat adequada, utilitzant components visuals estàndard o implementant components visuals específics.
i) Participar en el desenvolupament de jocs i aplicacions en l’àmbit de l’entreteniment i l’educació emprant tècniques, motors i entorns de desenvolupament específics.
j) Desenvolupar aplicacions per a telèfons, PDA i altres dispositius mòbils emprant tècniques i entorns de desenvolupament específics.
k) Crear ajudes generals i sensibles al context, utilitzant eines específiques i integrant-les en les seves corresponents aplicacions.
l) Crear tutorials, manuals d’usuari, d’instal·lació, de configuració i d’administració, emprant eines específiques.
m) Empaquetar aplicacions per distribuir preparant paquets autoinstal·lables amb assistents incorporats.
n) Desenvolupar aplicacions multiprocés i multifil utilitzant llibreries i tècniques de programació específiques.
o) Desenvolupar aplicacions capaces d’oferir serveis en xarxa emprant mecanismes de comunicació.
p) Participar en la implantació de sistemes ERP-CRM avaluant la utilitat de cadascun dels seus mòduls.
q) Gestionar la informació emmagatzemada en sistemes ERP-CRM garantint-ne la integritat.
r) Desenvolupar components personalitzats per a un sistema ERP-CRM atenent-ne els requeriments.
s) Realitzar plans de proves verificant el funcionament dels components programari desenvolupats, segons les especificacions.
t) Desplegar i distribuir aplicacions en diferents àmbits d’implantació verificant-ne el comportament i realitzant les modificacions necessàries.
u) Establir vies eficaces de relació professional i de comunicació amb els seus superiors, companys i subordinats, respectant l’autonomia i les competències de les diferents persones.
v) Liderar situacions col·lectives que es puguin produir, fent de mediador en conflictes personals i laborals, contribuint a l’establiment d’un ambient de treball agradable, actuant en tot moment de forma respectuosa i tolerant.
w) Gestionar la seva carrera professional, analitzant les oportunitats d’ocupació, d’autoocupació i d’aprenentatge.
x) Mantenir l’esperit d’innovació i actualització en l’àmbit del seu treball per adaptar-se als canvis tecnològics i organitzatius del seu entorn professional.
y) Crear i gestionar una petita empresa, realitzant un estudi de viabilitat de productes, de planificació de la producció i de comercialització.
z) Participar de manera activa en la vida econòmica, social i cultural, amb una actitud crítica i responsable.

Capacitats clau

Són les capacitats transversals que afecten diferents llocs de treball i que són transferibles a noves situacions de treball. Entre aquestes capacitats destaquen les d’autonomia, d’innovació, d’organització del treball, de responsabilitat, de relació interpersonal, de treball en equip i de resolució de problemes.

 

Tornar