CFS Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma

Tornar

Objectius generals del cicle formatiu

Els objectius generals d’aquest cicle formatiu són els següents:

a) Ajustar la configuració lògica del sistema analitzant les necessitats i criteris establerts per configurar i explotar sistemes informàtics.
b) Identificar les necessitats de seguretat analitzant vulnerabilitats i verificant el pla preestablert per aplicar tècniques i procediments relacionats amb la seguretat en el sistema.
c) Interpretar el disseny lògic de bases de dades, analitzant-ne i complint-ne les especificacions relatives a l’aplicació, per gestionar bases de dades.
d) Instal·lar i configurar mòduls i complements, avaluant-ne la funcionalitat, per gestionar entorns de desenvolupament.
e) Seleccionar i emprar llenguatges, eines i llibreries, interpretant les especificacions per desenvolupar aplicacions multiplataforma amb accés a bases de dades.
f) Gestionar la informació emmagatzemada, planificant i implementant sistemes de formularis i informes per desenvolupar aplicacions de gestió.
g) Seleccionar i utilitzar eines específiques, llenguatges i llibreries, avaluant-ne les possibilitats i seguint un manual d’estil, per manipular i integrar en aplicacions multiplataforma continguts gràfics i components multimèdia.
h) Emprar eines de desenvolupament, llenguatges i components visuals, seguint les especificacions i verificant interactivitat i usabilitat, per desenvolupar interfícies gràfiques d’usuari en aplicacions multiplataforma.
i) Seleccionar i utilitzar tècniques, motors i entorns de desenvolupament, avaluant-ne les possibilitats per participar en el desenvolupament de jocs i aplicacions en l’àmbit de l’entreteniment.
j) Seleccionar i utilitzar tècniques, llenguatges i entorns de desenvolupament, avaluant les seves possibilitats, per desenvolupar aplicacions en telèfons, PDA i altres dispositius mòbils.
k) Valorar i emprar eines específiques, atenent l’estructura dels continguts, per crear ajudes generals i sensibles al context.
l) Valorar i emprar eines específiques, atenent l’estructura dels continguts, per crear tutorials, manuals d’usuari i altres documents associats a una aplicació.
m) Seleccionar i utilitzar tècniques i eines, avaluant la utilitat dels assistents d’instal·lació generats, per empaquetar aplicacions.
n) Analitzar i aplicar tècniques i llibreries específiques, simulant diferents escenaris, per desenvolupar aplicacions capaces d’oferir serveis en xarxa.
o) Analitzar i aplicar tècniques i llibreries de programació, avaluant-ne la funcionalitat per desenvolupar aplicacions multiprocés i multifil.
p) Reconèixer l’estructura dels sistemes ERP-CRM, identificant-ne la utilitat de cada un dels mòduls, per participar en la seva implantació.
q) Realitzar consultes, analitzant-ne i avaluant-ne l’abast, per gestionar la informació emmagatzemada en sistemes ERP-CRM.
r) Seleccionar i utilitzar llenguatges i eines, atenent-ne els requeriments, per desenvolupar components personalitzats en sistemes ERP-CRM.
s) Verificar els components programari desenvolupats, analitzant-ne les especificacions, per completar un pla de proves.
t) Establir procediments, verificant-ne la funcionalitat, per desplegar i distribuir aplicacions.
u) Descriure els rols de cadascun dels components del grup de treball, identificant en cada cas la responsabilitat associada, per establir les relacions professionals més convenients.
v) Identificar formes d’intervenció davant conflictes de tipus personal i laboral, tenint en compte les decisions més convenients, per garantir un entorn de treball satisfactori.
w) Identificar i valorar les oportunitats de promoció professional i d’aprenentatge, analitzant el context del sector, per triar l’itinerari laboral i formatiu més convenient.
x) Identificar els canvis tecnològics, organitzatius, econòmics i laborals en la seva activitat, analitzant-ne les implicacions en l’àmbit de treball, per mantenir l’esperit d’innovació.
y) Reconèixer les oportunitats de negoci, identificant i analitzant demandes del mercat per crear i gestionar una petita empresa.
z) Reconèixer els seus drets i deures com a agent actiu en la societat, analitzant el marc legal que regula les condicions socials i laborals per participar com a ciutadà democràtic.

Tornar