CFS Desenvolupament d'aplicacions web

Tornar

Perfil professional

El perfil professional del títol de tècnic o tècnica superior en desenvolupament d’aplicacions multiplataforma queda determinat per la competència general, les competències professionals, personals i socials i les capacitats clau que s’han d’adquirir, i per la relació de qualificacions del Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya incloses en el títol.

Competència general

... Pendent de publicació en el DOGC ...

 

     

Tornar