Les sals

Les sals són compostos iònics que es formen per la unió d'un catió metàl·lic amb un anió que pot ser:

 • Derivat dels hidràcids (F-, Cl-,...)
 • Derivat dels oxoàcids (ClO-, SO42-,...)
Sals derivades dels hidràcids
 • Són combinacions binàries d'un catió metàl·lic amb els anions resultants de la dissociació dels hidràcids que, recordem, s'anomenen amb la terminació -ur:
  • F- ió fluorur
  • Cl- ió clorur
  • Br- ió bromur
  • I- ió iodur
  • S2- ió sulfur
  • Se2- ió selenur
  • Te2- ió tel·lurur
 • No contenen oxigen.
 • Formulació: METALL + NO METALL. Cal combinar els cations i els anions de manera que la càrrega final sigui zero.
  • Per formular la sal que es formaria entre el catió Fe3+ i l'anió Br-, hem de tenir en compte que necessitarem tres anions bromur per anul·lar les tres càrregues del catió ferro (III): FeBr3.
 • Nomenclatura: s'anomenen arrel del nom del no metall -ur de nom metall. Si el metall pot tenir més d'un estat d'oxidació, cal especificar-lo entre parèntesi i amb xifres romanes.
 • Exemple: NaBr, bromur de sodi.

 

Sals derivades dels oxoàcids

 • Són combinacions ternàries d'un catió metàl·lic amb els anions resultants de la dissociació dels oxoàcids.
 • Recordem que:
  • Quan estan en dissolució aquosa, els oxoàcids perden els hidrògens en forma d'ions H+.
  • L'anió que es forma és poliatòmic, és a dir, està format per dos o més àtoms units de manera covalent.
  • Els anions resultants s'anomenen amb les terminacions:
   • -it si l'àcid acabava en -ós.
   • -at si l'àcid acabava en -ic.
   • Si els àcids tenien el prefix hipo- o per-, els anions el conserven.

 

 

 

Els anions derivats dels oxoàcids

Oxoàcid
Nom oxoàcid
Anió
Nom anió
HClO Àcid hipoclorós ClO- Anió hipoclorit
HClO2 Àcid clorós ClO2- Anió clorat
HClO3 Àcid clòric ClO3- Anió clorat
HClO4 Àcid perclòric ClO4- Anió perclorat
HBrO Àcid hipobromós BrO- Anió hipobromit
HBrO2 Àcid bromós BrO2- Anió bromit
HBrO3 Àcid bròmic BrO3- Anió bromat
HBrO4 Àcid perbròmic BrO4- Anió perbromat
HIO Àcid hipoiodós IO- Anió hipoiodit
HIO3 Àcid iòdic IO3- Anió iodat
HIO4 Àcid periòdic IO4- Anió periodat
HMnO4 Àcid permangànic MnO4- Anió permanganat
H2SO3 Àcid sulfurós SO32- Anió sulfit
H2SO4 Àcid sulfúric SO42- Anió sulfat
HNO2 Àcid nitrós NO2- Anió nitrit
HNO3 Àcid nítric NO3- Anió nitrat
H3PO4 Àcid fosfòric PO43- Anió fosfat
H2CO3 Àcid carbònic CO32- Anió carbonat
 • Formulació: METALL + OXOANIÓ. Cal combinar els cations i els anions de manera que la càrrega final sigui zero.
  • Per formular la sal que es formaria entre el catió Fe3+ i l'anió BrO-, hem de tenir en compte que necessitarem tres anions bromur per anul·lar les tres càrregues del catió ferro (III): FeBrO3.
  • Si hem de combinar més d'un anió l'hem d'escriure entre parèntesi amb el subíndex corresponent.
 • Nomenclatura: s'anomenen nom de l'anió de nom metall. Si el metall pot tenir més d'un estat d'oxidació, cal especificar-lo entre parèntesi i amb xifres romanes.
 • Exemple: NaBrO, hipobromit de sodi; Ca(BrO)2, hipobromit de calci.

Més informació:
http://www.iesberenguer.net/departaments/fisicaiquimica/inorganica/apuntsino1.htm

La formació de l'hipoclorit de sodi a partir del catió sodi i l'anió hipoclorit

 

 

 

La formació del nitrit d'alumini a partir del catió alumini i l'anió nitrit

 

Material elaborat per Irene Martínez

  Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una Llicència de Creative Commons.