Volcans i materials volcànics

Escriu les paraules corresponents o selecciona les opcions correctes. Pots demanar una "Pista", però això et baixarà punts.