GUIA DIDÀCTICA

 

La Música popular a Catalunya és una webquest de música pensada pel Cicle Superior de Primària

Objectius curriculars

És una Webquest multidisciplinària, és un treball en el qual cooperen les àrees de música, coneixement del medi i llengua.

Continguts

Procediments

 1. Lectura comprensiva de textos.

 2. Treball en grup.

 3. Realització d’un article o una entrevista

 4. Exposició oral.

Fets, conceptes

 1. L'article

 2. L'entrevista

 3. El cant improvisat

 4. La gralla

 5. L'acordió diatònic

 Valors, normes i actituds

 1. Valoració de la cultura popular

 2. Valoració del treball en equip

 3. Interès per conèixer els recursos d’Internet.

 Objectius

L'alumnat, en acabar la WebQuest, hauria de ser capaç de:

 1. Mostrar sensibilitat davant la cultura popular

 2. Reflexionar sobre la utilització popular de la música.

 3. Comentar de forma oral el treball realitzat a través de l'article i l'entrevista

 4. Utilitzar diverses formes audiovisuals per fer una exposició oral.

Material previst

 • És necessari realitzar la WebQuest a través de l'ordinador, amb el software amb una bona audició sonora i una bona visualització de vídeos.

 • Màquina fotogràfica

 • També caldria tenir a mà els llibres que s'indiquen així com el Costumari Català, com d'altre llibres que la mestra o el mestre cregui convenient.

Organització:

Els alumnes treballant en equips de 8 persones i repartint-se la feina per parelles, cada parella serà responsable d'una part del treball.

Es tracta de fer de periodistes o reporters i esbrinar tot el que envolta el fet de la música popular a través dels instruments i els cants que els hi proposem.

Així doncs, hauran d'escriure un article i realitzar una entrevista. L'article l'escriuran amb tot el que descobreixin per internet i en els llibres de la pròpia biblioteca. L'entrevista l'hauran de fer a alguna persona propera que toqui o canti, si no la troben poden contactar als correus electrònics que trobaran a l'apartat del procés. És per això que des de l'àrea de llengua fora bo haver treballat prèviament aquestes dues tipologies textuals.

El resultat final ha de ser una explicació a l'aula i una exposició a tota l'escola en general. L'autora proposa aprofitar l'activitat per celebrar santa Cecília a nivell de centre, però evidentment cada centre i mestra/e ho adaptarà a la seva realitat.

Temporalització

Té una previsió unes 6 sessions (Si hem de rebre correus electrònics, millor que siguin espaiades per poder-los rebre)

Avaluació

S'ha previst una rúbrica d'autoavaluació per l'alumne. La mestra avaluarà els objectius curriculars al final de la feina feta.

Contacte

Els vostres suggeriments seran molt benvinguts per via correu electrònic: itubau@xtec.cat