Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya


DOGC nśm. 3657 - 14/06/2002


Departament d'Ensenyament

[Sumari || Ķndex del sumari || Diaris Oficials disponibles || Inici]

ORDRE

ENS/193/2002, de 5 de juny, per la qual es regula la formació prąctica a centres de treball i els convenis de col·laboració amb empreses i entitats.

La Llei orgąnica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu, estableix a l’article 34 que en el disseny i planificació de la formació professional especķfica es fomentarą la participació dels agents socials; que la seva programació tindrą en compte l’entorn socioeconņmic dels centres docents en quč s’hagin d’impartir, aixķ com les necessitats i possibilitats del seu desenvolupament; que el currķculum dels ensenyaments de formació professional especķfica inclourą una fase de formació prąctica en els centres de treball , de la qual podran quedar totalment o parcialment exempts els qui hagin acreditat l’experičncia professional; i que les administracions educatives arbitraran, amb aquesta finalitat, els mitjans necessaris per incorporar les empreses i institucions al desenvolupament d’aquests ensenyaments. A més, la mateixa Llei orgąnica estableix a l’article 27 que el batxillerat s’organitzarą en matčries comunes, matčries prņpies de cada modalitat i matčries optatives, i que les primeres contribuiran a la formació general de l’alumnat i les restants li proporcionaran una formació més especialitzada i el prepararan i orientaran cap a estudis posteriors o a l’activitat professional, i que el currķculum de les matčries optatives podrą incloure una fase de formació prąctica fora del centre.

El Decret 332/1994, de 4 de novembre, pel qual s’estableix l’ordenació general dels ensenyaments de formació professional especķfica a Catalunya, fixa a l’article 8 que el currķculum dels cicles formatius inclourą un mņdul de formació prąctica en centres de treball, amb la finalitat de complementar l’adquisició per l’alumnat la competčncia professional que s’assoleix en el centre educatiu, per tal d’avaluar els aspectes més rellevants de la competčncia professional adquirida per l’alumnat; i que el Departament d’Ensenyament efectuarą els acords i convenis amb les empreses i institucions per tal de facilitar la realització d’aquest mņdul de formació prąctica en centres de treball.

El Decret 304/1995, de 7 de novembre, pel qual s’estableix l’ordenació general dels cicles de formació especķfica d’arts pląstiques i disseny de Catalunya i se’n regulen els requisits d’accés, fixa a l’article 14 que els currķculums inclouran fases de formació prąctica en empreses, estudis o tallers, amb la finalitat de completar els coneixements, habilitats i destreses dels mņduls que els integren, i de contribuir a la qualificació i competčncia professional del l’alumnat i a la comprensió de les relacions laborals.

Igualment, el Decret 82/1996, de 5 de marē, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments del batxillerat, fixa a l’article 16.4  que, entre les matčries optatives del centre, s’haurą d’ofertar una estada a l’empresa, i que aquesta estada tindrą una durada d’unes 70 hores.

I per tal de regular les pautes d’actuació per a la concreció de les prąctiques en alternanēa en els ensenyaments secundaris, aixķ com el marc de concertació amb els estaments representatius dels diversos sectors professionals, ja l’any 1990 el Departament d’Ensenyament va dictar l’Ordre de 5 de febrer de 1990, per la qual s’estableix el nou model de conveni per a la realització de les citades prąctiques en alternanēa i es fixen les normes d’actuació en aquest respecte.

Aixķ mateix, els programes de garantia social autoritzats pel Departament d’Ensenyament preveuen, a l’ąmbit de la formació professionalitzadora, la realització de formació prąctica en empreses o centres de treball, que té per finalitat dotar l’alumnat d’unes capacitats professionals en un camp concret que li permeti desenvolupar activitats laborals de limitada complexitat.

Tenint en compte l’experičncia profitosa d’aquests darrers anys, en els quals el Departament d’Ensenyament ha subscrit acords i convenis amb empreses, entitats i institucions amb la finalitat de garantir la realització de la formació prąctica en les empreses, cal regular aquesta formació prąctica en els centres de treball i establir els mecanismes que facilitin una tramitació més ągil i eficaē dels convenis per a la seva realització, i que fomentin la seva generalització.

En conseqüčncia, a proposta de la Direcció General de Formació Professional, d’acord amb el dictamen del Consell Escolar de Catalunya, efectuat el trąmit sindical, i d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurķdica Assessora,

Ordeno:

Article 1

Aquesta Ordre regula la realització de la formació prąctica en centres de treball, per part del l’alumnat del batxillerat, de la formació professional i d’altres programes formatius organitzats o autoritzats pel Departament d’Ensenyament, que incloguin en el seu programa de continguts la realització de formació prąctica en centres de treball, aixķ com les condicions per a l’establiment dels convenis de col·laboració amb empreses i entitats, i estableix el model del document que formalitza aquests convenis per a la realització de la formació prąctica.

Article 2

Són prąctiques formatives les realitzades per l’alumnat en el crčdit de formació en centres de treball dels cicles formatius de la formació professional especķfica, la fase de formació prąctica en empreses, estudis o tallers dels cicles de formació especķfica d’arts pląstiques i disseny, la matčria optativa d’estada a l’empresa de l’alumnat de batxillerat i la formació prąctica realitzada per l’alumnat d’altres programes formatius, organitzats o autoritzats pel Departament d’Ensenyament.

Article 3

La formació prąctica s’orientarą a completar el coneixement i les competčncies de l’alumnat adquirides en l’ąmbit acadčmic, i li donarą a cončixer la realitat del món productiu per tal d’enfocar el seu projecte de futur professional i millorar les seves possibilitats d’inserció professional, i especķficament per a cada ensenyament o programa formatiu, aconseguir els objectius fixats per a aquesta formació en els currķculums dels cicles formatius de la formació professional especķfica, dels cicles de formació especķfica d’arts pląstiques i disseny, i dels ensenyaments de batxillerat, aixķ com en els objectius fixats en la resta de programes formatius organitzats o autoritzats pel Departament d’Ensenyament.

Article 4

4.1  La formació prąctica es podrą realitzar en un o més perķodes. Com a norma general es podran realitzar fins a un mąxim de 4 hores diąries sense sobrepassar les 20 hores setmanals. En els ensenyaments secundaris i en la formació professional, en aquells perķodes en quč l’alumnat no hagi de realitzar activitat lectiva en el centre, es podran realitzar fins a 7 hores diąries sense ultrapassar les 35 hores setmanals.

4.2  L’alumnat podrą sol·licitar al centre docent ampliar la durada de la formació prąctica més enllą de les hores previstes en el currķculum corresponent o en el programa formatiu. Els centres docents, d’acord amb l’empresa o entitat col·laboradora i la conformitat de l’alumne/a, podran resoldre l’ampliació de la durada de la formació prąctica fins a un 20% més enllą de les hores previstes en el currķculum corresponent o programa formatiu, si es valora necessari per completar l’assoliment dels objectius d’aquesta formació i sempre i quan no interfereixi en el desenvolupament ordinari de l’horari lectiu del centre. La durada d’aquesta formació prąctica addicional no podrą sobrepassar els lķmits horaris que estableix l’article 4.1.

Article 5

5.1  El contingut i desplegament de la formació prąctica en centres de treball estaran sota la immediata valoració, supervisió i seguiment del centre docent, amb la participació de l’empresa o entitat col·laboradora.

5.2  El seguiment de la formació prąctica de l’alumnat serą realitzat pel/per la tutor/a de prąctiques del corresponent centre docent, mitjanēant visites periņdiques al centre de treball on l’alumnat realitzi la formació prąctica o per altres mitjans que facilitin la comunicació amb l’empresa o entitat col·laboradora. El/La tutor/a de prąctiques haurą de vetllar perquč l’empresa o entitat col·laboradora assigni una persona responsable de prąctiques d’entre el seu personal, que garanteixi el desenvolupament normal del pla d’activitats acordat i el compliment de les normes de seguretat i salut laboral.

5.3  La planificació, supervisió, seguiment i avaluació de la formació prąctica es farą d’acord amb les directrius fixades en els projectes i programacions curriculars que despleguin el currķculum dels ensenyaments o programes formatius corresponents.

Article 6

6.1  Els centres docents hauran de vetllar pel desenvolupament correcte de la formació prąctica en empreses o entitats col·laboradores i, amb aquesta finalitat, dedicaran el temps i els mitjans necessaris per garantir-ne el seu seguiment

6.2  En el cas dels centres docents la titularitat dels quals correspon al Departament d’Ensenyament, les hores de dedicació del professorat per al seguiment de la formació prąctica queda regulada, per a cada curs escolar, en la resolució que dóna instruccions per a l’organització i funcionament dels centres docents d’ensenyament secundari de Catalunya.

Article 7

7.1  El pla d’activitats a desenvolupar per l’alumnat en l’empresa o entitat col·laboradora serą determinat conjuntament pel/per la tutor/a de prąctiques del centre docent i la persona responsable de l’empresa o entitat col·laboradora, previ a l’inici de les prąctiques. Aquest pla d’activitats es reflectirą en el quadern de prąctiques.

7.2  El quadern de prąctiques serą part integrant de la documentació del conveni de col·laboració. Aquest quadern haurą d’incloure les dades essencials del conveni, el pla d’activitats, els comunicats que faci l’alumnat, el/la tutor/a i la persona responsable de la formació de l’alumnat en el centre de treball sobre l’evolució, seguiment i incidčncies de les activitats realitzades, la certificació de l’assistčncia i l’informe del responsable d’aquesta formació en el centre de treball.

7.3  En el cas del crčdit de formació en centres de treball dels cicles formatius de formació professional especķfica, de la fase de formació prąctica en empreses, estudis o tallers dels ensenyaments d’arts pląstiques i disseny, i en la matčria optativa d’estada a l’empresa del batxillerat, i en la formació prąctica realitzada per l’alumnat d’altres programes formatius, organitzats o autoritzats pel Departament d’Ensenyament, la informació recollida en el quadern servirą per orientar l’avaluació final d’aquesta formació.

En acabar el perķode de formació prąctica de cada alumne/a, la junta d’avaluació determinarą l’avaluació final, tenint en compte l’informe del/de la tutor/a de prąctiques del centre docent, de la persona responsable de formació de l’empresa o entitat col·laboradora i la informació recollida en el quadern de prąctiques. La qualificació del crčdit de formació en centres de treball de la formació professional especķfica i de la fase de formació prąctica en empreses, estudis o tallers dels ensenyaments d’arts pląstiques i disseny serą d’apte o no apte i la de la matčria optativa d’estada a l’empresa en el batxillerat serą numčrica.

7.4  Finalitzada la formació prąctica, el Servei de Relacions Escola-Empresa de la Direcció General de Formació Professional donarą el vist-i-plau al quadern de prąctiques per tal d’acreditar el contingut de la formació prąctica realitzada en el centre de treball, als efectes de donar-li validesa davant les empreses o entitats a les quals s’adreci l’alumnat per cercar feina, un cop acabats els ensenyaments corresponents i, aixķ, facilitar la seva inserció laboral.

Article 8

8.1  El/La tutor/a de prąctiques i la persona responsable de l’empresa o entitat col·laboradora tindran en compte la valoració que l’alumnat fa de la formació prąctica en el centre de treball, per tal de garantir-ne la seva idoneļtat. Aquesta valoració es reflectirą en el quadern de prąctiques.

8.2  L’avaluació de la matčria optativa d’estada a l’empresa en el batxillerat, del crčdit de formació en centres de treball de la formació professional especķfica i de la fase de formació prąctica en empreses, estudis o tallers dels ensenyaments d’arts pląstiques i disseny, aixķ com l’avaluació de la formació prąctica en centres de treball de programes organitzats o autoritzats pel Departament d’Ensenyament, serą contķnua durant el perķode de prąctiques de l’alumnat a l’empresa.

Article 9

La formació prąctica, per la seva condició de part integrant del currķculum o del programa formatiu, en cap supņsit implicarą relació laboral o de servei retribuļt entre l’alumnat i l’empresa o entitat col·laboradora.

Article 10

La coordinació, planificació i seguiment dels convenis de col·laboració és competčncia de la Direcció General de Formació Professional, que, mitjanēant el Servei de Relacions Escola-Empresa, donarą instruccions especķfiques als centres docents per a la gestió dels convenis, i orientarą i donarą suport als tutors/es de les prąctiques en el desenvolupament de la seva tasca i en l’establiment de relacions amb les empreses o entitats col·laboradores.

Article 11

11.1  El conveni de col·laboració és el document que formalitza la formació prąctica de l’alumnat en centres de treball.

11.2  Els convenis de col·laboració per a la realització de la formació prąctica s’haurą de formalitzar pel procediment i amb els criteris establerts pel Departament d’Ensenyament en el model normalitzat que consta a l’annex d’aquesta Ordre.

Article 12

12.1  Podran formalitzar els convenis de col·laboració per a la realització de la formació prąctica, d’una banda, els centres docents pśblics i privats de Catalunya que imparteixen cicles formatius de la formació professional especķfica, cicles de formació especķfica d’arts pląstiques i disseny, batxillerat o programes formatius organitzats pel Departament d’Ensenyament, aixķ com d’altres entitats que imparteixin programes formatius autoritzats per aquest mateix Departament, i d’altra, les empreses i les entitats col·laboradores que acullin l’alumnat.

12.2  Els convenis de col·laboració, que hauran d’estar autoritzats pel Departament d’Ensenyament abans de l’inici de les prąctiques, seran signats per la direcció del centre docent o per la persona responsable de l’entitat que imparteix els esmentats programes formatius, i el/la representant legal de l’empresa o de l’entitat col·laboradora i per l’alumna/a.

12.3  Una vegada autoritzats, el Departament d’Ensenyament atorgarą a cada conveni de col·laboració un nśmero de registre.

Article 13

Les empreses i entitats col·laboradores que acullin alumnat en formació prąctica hauran de pertąnyer a organitzacions que hagin signat un conveni marc amb el Departament d’Ensenyament per a la realització de la formació prąctica en centres de treball, d’acord amb els termes establerts en aquest conveni. El Departament d’Ensenyament establirą els mecanismes necessaris per garantir que les empreses i entitats col·laboradores compleixin les normes laborals, i reuneixen les condicions per acollir alumnat en prąctiques.

Article 14

14.1  Es podran formalitzar els convenis de col·laboració sempre que en el moment de la seva signatura l’alumnat sigui major de 16 anys i estigui realitzant cicles formatius de la formació professional especķfica, cicles de formació especķfica d’arts pląstiques i disseny, batxillerat o d’altres programes formatius organitzats o autoritzats pel Departament d’Ensenyament.

També es podran formalitzar convenis de col·laboració per a l’alumnat, major de 16 anys, d’altres paļsos, que participin en algun programa formatiu de mobilitat d’alumnat en l’ąmbit europeu o internacional i en el marc de la col·laboració entre centres educatius de l’ąmbit territorial de Catalunya i centres educatius de la Unió Europea o d’altres paļsos per a la realització de formació prąctica en centres de treball. En aquest cas hauran de garantir i justificar que tenen coberta l’asseguranēa d’assistčncia sanitąria en cas d’accidents en la realització de la formació prąctica i de responsabilitat civil.

14.2  En qualsevol cas, serą requisit per a la validesa del conveni de col·laboració l’anučncia de l’alumne/a o, en cas de minoria d’edat, del pare o mare o tutor/a. El nom i la signatura d’aquest o d’aquests s’incorporaran al conveni.

Article 15

15.1  El conveni de col·laboració s’extingirą en els supņsits següents:

a) Per l’expiració del temps de vigčncia.

b) Per la baixa de l’alumne/a matriculat/ada en el centre docent o inscrit/a a l’entitat que imparteix programes formatius organitzats o autoritzats pel Departament d’Ensenyament.

c) Per mutu acord de les parts.

d) Per denśncia d’una de les parts. En cas de denśncia per part del centre docent o entitat col·laboradora, cal proposta raonada del/de la tutor/a de prąctiques, escoltat l’equip docent.

e) Les generals establertes a la legislació vigent.

15.2  No serą vąlid cap conveni amb esmenes. Aquesta validesa es podrą salvar amb la signatura de les parts signants.

Disposicions addicionals

—1  El Departament d’Ensenyament dictarą, per a cada curs escolar, instruccions d’aplicació concretes per a l’organització i el funcionament dels centres docents d’educació secundąria, i instruccions especķfiques en el cas de programes organitzats o autoritzats pel Departament d’Ensenyament, per tal d’adaptar en cada moment la realització de la formació prąctica al que disposa aquesta Ordre.

—2  La Direcció General de Formació Professional podrą autoritzar les distribucions horąries d’aquelles jornades i/o setmanes de la formació prąctica que, per les caracterķstiques especials dels sector productiu, requereixin d’una distribució horąria especial, a petició escrita i raonada del centre docent o de l’entitat que imparteix un programa formatiu autoritzat pel Departament d’Ensenyament.

—3  El Departament d’Ensenyament establirą els models normalitzats dels quaderns de prąctiques per a cada cicle formatiu de la formació professional especifica, per als cicles de formació especķfica d’arts pląstiques i disseny, i per a la matčria optativa d’estada a l’empresa del batxillerat, aixķ com, quan sigui necessari, per als programes formatius organitzats o autoritzats per aquest Departament.

—4  Un cop es regulin a Catalunya els ensenyaments de rčgim especial de tčcnics esportius, el bloc de formació prąctica s’inclourą dintre de la regulació de la formació prąctica en centres de treball i dels convenis de col·laboració que estableix aquesta Ordre.

Disposició derogatņria

Es deroga l’Ordre de 5 de febrer de 1990, per la qual s’estableix el nou model de conveni per a la realització de prąctiques en alternanēa amb els ensenyaments secundaris i es dicten les normes d’actuació en aquest respecte.

Barcelona, 5 de juny de 2002

Carme-Laura Gil i Miró

Consellera d’Ensenyament

Annex

Model de conveni

Conveni de col·laboració per a la formació prąctica en centres de treball

Pel centre docent:

El Sr./La Sra.:

DNI nśm.:

Com a director/a del centre:

Codi centre:

Domicili:

CP i població:

Telčfon:

Adreēa electrņnica:

Per l’entitat col·laboradora/empresa:

El Sr./La Sra.:

DNI nśm.:

En concepte de (1):

De l’entitat:

NIF/CIF nśm.:

Activitat (SIC):

Col·lectiu empresarial:

Codi d’agrupació (2):

Domicili social:

CP i població:

Comarca:

Telčfon:

Adreēa electrņnica:

Ambdues parts es reconeixen tenir les condicions necessąries per signar aquest conveni, d’acord amb la normativa establerta per l’Ordre reguladora de la formació prąctica en centres de treball, i declaren que la realització de les prąctiques no comporta relació laboral ni implica prestació de serveis per part de l’alumne/a.

En conseqüčncia,

Acorden:

La formalització del següent conveni d’acord amb la normativa vigent i amb les condicions que s’especifiquen:

Alumne/a:

Cognoms, nom:

DNI nśm.:

Nśm. d’afiliació a la Seguretat Social:

Data naixement:

Domicili:

CP i població:

Comarca:

Telčfon:

Adreēa electrņnica:

Estudis de procedčncia:

ESO:

Batxillerat:

Cicles:

Prova d’accés:

Altres:

Matriculat/ada a:

Cicles:

Batxillerat:

Altres:

Curs/nivell:

Cicle:

Perķode del conveni: des de (indiqueu la data d’inici) fins a (indiqueu la data de finalització)

Dilluns/dimarts/dimecres/dijous/divendres/dissabte/diumenge (*)

Matķ: (indiqueu l’horari)

Tarda: (indiqueu l’horari)

Perķode de vacances d’estiu: des de (indiqueu la data d’inici) fins a (indiqueu la data de finalització)

Adreēa del lloc on es realitzaran les practiques:

L’alumne/a estą cobert per l’asseguranēa escolar/SS, per a la realització d’aquesta activitat.

L’emissió implica que l’original degudament signat consta a l’arxiu del centre.

Per tal que aixķ consti, s’estén aquest conveni i el signen les parts interessades, en el lloc i data indicats,

(Lloc i data)

El/La director/a del centre

l representant de l’entitat

L’alumne/a

Col·laboradora/empresa

Pare/mare o tutor/a (3)

(1) Director/a, gerent, administrador/a, etc.

(2) Associació empresarial, gremi, col·lectius de municipis, etc.

(3) Pare/mare o tutor/a si l’alumne/a té menys de 18 anys.

(*) Només en horaris especials i en determinats cicles, i sempre sota l’autorització del Departament d’Ensenyament.

(02.149.021)