Tornar a la pāgina anterior

Dossier del mestre Cicle mitjà. 1999-2000

ESCRIURE UN TEXT

Objectius

Continguts

Familiaritzar-s'hi i conèixer l'existència i la funció dels editors de textos.

Crear un senzill document de text fent servir l'editor de textos.

Imprimir el document creat.

Sortir de l'editor de textos.

Adonar-se del caràcter provisional i d'esborrany de treball del text amb les eines informàtiques.

Adquirir la predisposició a millorar i polir el propi treball.

Sistematitzar les funcions treballades en l'editor de textos.

Adonar-se de les implicacions, en el procés d'escriptura, de les eines informàtiques.

Obertura d'un editor de textos.

Creació d'un senzill document de text fent servir l'editor de textos.

Impressió del document creat.

Sortida de l'editor de textos.

Sistematització de les funcions de l'editor de textos treballades.

Presa de consciència del caràcter d'esborrany del treball amb un editor de textos.

Predisposició a millorar i polir els treballs.

Activitats prèvies

Material de l'alumne

A l'aula ordinària:

Creació del text que s'haurà d'escriure a l'editor de textos. (Opcional)

 

 

Suggeriments metodològics

La pràctica que presentem està pensada per ser feta amb alumnes de cicle mitjà de primària que no han tingut gaire contacte amb editors de textos en general i amb el WORD en particular. En qualsevol cas, segons el nivell de domini dels alumnes, algunes de les rutines que aquí apareixen com a objecte d'explicació es poden obviar i anar directament a l'execució de la feina proposada.

L'editor que s'ha fet servir s'executa amb una macro (proporcionada pel Departament d'Ensenyament) que permet triar, en el moment que es comença, entre diferents opcions de visualització tant per educació infantil com pels diferents cicles de primària. Si no se'n disposa, es pot trobar a:

http://www.xtec.es/argo/primaria/word/office97_8.htm

També, per tal d'aconseguir un bon funcionament de la macro, cal tenir instal·lada la Síntesi de veu UpcTv (es troba al Sinera 99) i el tipus de lletra Memima.

Convé que el text que s'ha d'escriure a l'editor de textos estigui fet amb anterioritat i els alumnes el portin amb paper o bé el mestre l'escrigui a la pissarra. D'aquesta manera s'eviten divagacions respecte a què s'hi posa, divagacions que, de produir-se, poden dificultar la dinàmica de treball.

La bona dinàmica de la sessió aconsella que els alumnes realitzin les diferents accions proposades tots alhora. Això facilitarà el control del treball per part del mestre. Té l'inconvenient de que el temps d'espera pels alumnes més avantatjats es fa en ocasions massa llarg, però creiem que compensa en el sentit de que hom assegura una millor comprensió dels conceptes i procediments treballats i permet tractar individualment els alumnes amb dificultats. En pràctiques posteriors, i a mesura que els nens adquireixin suficient destresa, la metodologia pot derivar cap a una més gran llibertat d'acció de l'alumne.

La pràctica està pensada per tal que la realitzin, si s'escau, dos alumnes, l'un darrere de l'altre. La segona execució, doncs, es pot fer deixant els alumnes treballant pel seu compte, amb un control més distant per part del mestre.

Temporalització: 1 sessió a l'aula informàtica

 ESCRIURE UN TEXT  

 L'editor de textos

En obrir l'editor de textos WORD amb la macro d'adaptació a educació infantil i primària el primer que apareix és un quadre on s'ha de triar l'opció amb què es vol treballar:  

Després de fer la tria (en aquest cas: Mitjà), es mostra la pantalla de l'editor adaptada, que es composa de l'àrea de treball -l'espai en blanc- i la barra d'icones, a la part inferior:

 Les icones que es faran servir a les pràctiques que presentem són les següents:

Document nou: obre un nou document en blanc.

Obrir: obre un document ja existent.

Tancar: tanca el document que es tingui en pantalla en aquell moment; si se li han fet modificacions, preguntarà si es desen els canvis o no.

Desar: desa el document actiu; si no té nom, demanarà que se li'n doni i on s'ha de dipositar.

Imprimir: imprimeix el document.

Dibuix: obre una finestra amb el programa de dibuix de Windows98 dins del mateix document Word; es disposa de totes les eines del programa per dibuixar i clicant fora del dibuix es tanca la finestra i el dibuix queda inclòs dins del text.

Negreta: activa l'estil de lletra negreta.

Cursiva: activa l'estil de lletra cursiva

Text tipus... Punts: activa l'opció d'escriure una llista amb punts; cada cop que es prem la tecla Return apareix un nou punt per continuar la llista.

Alinear esquerra: alinea el text a l'esquerra; és l'opció per defecte.

Centrar: centra el text; és útil pels títols.

Tallar: talla el fragment de text que estigui seleccionat i el deixa preparat per tal d'enganxar-lo on es decideixi.

Copiar: fa una còpia del fragment de text que estigui seleccionat i el deixa preparat per tal d'enganxar-lo on es decideixi.

Enganxar: enganxa, allà on s'hagi situat el cursor, el fragment de text que prèviament s'hagi tallat o copiat.

Ortografia: activa el corrector ortogràfic i possibilita esmenar errades tant ortogràfiques com gramaticals.

Sortida: permet abandonar l'editor de textos; si no es vol desar el document, cal dir que no a la pregunta que es fa. 

 Obrir l'editor de textos

Tenint en compte que treballarem amb alumnes de cicle mitjà, l'accessibilitat a l'editor de textos ha de ser senzilla i ràpida. Qualsevol fórmula que tingui això en compte pot ser vàlida.

Nosaltres farem servir la ruta: Inici/Alumnes/Cicle mitjà/Editors de textos/Word 

 Seleccionar l'opció MITJÀ

Un cop surti el quadre de selecció, cal triar MITJÀ.  

 Abans de començar a escriure, cal saber...

Abans que els alumnes comencin a escriure, cal que sàpiguen unes quantes coses que facilitaran el treball i que seran útils per tal d'aconseguir fer bé la feina proposada. Algunes d'elles caldrà recordar-les en les sessions posteriors fins que estiguin plenament assolides. 

   1. Escriure una majúscula: prémer qualsevol de les tecles que tenen una fletxa com ara aquesta Ý i, alhora, la lletra que es vulgui. 
   2. Separar les paraules: prémer la barra llarga que hi ha a la part inferior del teclat. 
   3. Passar a la línia següent: en arribar al final d'una línia, no cal prémer la tecla de Return perquè el mateix programa efectua automàticament el salt de línia; solament cal fer-lo en el cas que sigui un punt i a part.  
   4. Esborrar: per tal d'esborrar una lletra o una paraula es poden utilitzar tres procediments:

    1. Amb la tecla Supr: s'esborra la lletra que estigui situada a la dreta del cursor.
    2. Amb la tecla Retrocés (Ž ): s'esborra la lletra situada a l'esquerra del cursor.
    3. Seleccionant i prement la tecla Supr

 Escriure el text

Un cop fetes les explicacions que es creguin convenients en relació a les qüestions abans esmentades, els alumnes ja poden escriure el text.

Recordem que és convenient que el text el tinguin a la vista i no se l'hagin de pensar en el moment de posar-se davant de l'ordinador.

També es pot considerar el fet que en el text aparegui, en qualsevol cas, el nom de l'alumne. 

 Imprimir el document

Ara s'ha d'imprimir el text de cada alumne. Per imprimir un document solament cal clicar sobre la icona

 Ja només queda esperar que surti imprès el treball de cada alumne i recollir-lo. 

 Fer un nou treball

Si es vol repetir el treball o l'ha de fer un altre alumne (cas que n'hi hagi dos en el mateix ordinador i es vulgui que cada un d'ells tingui una feina diferenciada) s'ha de clicar sobre la icona

I, quan l'editor pregunti si es guarden els canvis, contestar que no.

En aquest cas s'han de repetir totes les rutines explicades als punts anteriors. 

 Sortir de l'editor de textos i plegar

Ja està tota la feina acabada i solament falta tancar el programa. Per fer-ho s'ha de clicar sobre la icona

Si l'editor pregunta si es guarden els canvis, cal dir que no.

 Tornar a la pàgina anterior

  Pàgina elaborada per Joan Anton López. Disseny en col·laboració amb Víctor A. Díaz Calle. 2000